Mesto PREŠOV

Tuesday - 26. May 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Uznesenie z IX. riadneho zasadnutia MsZ v Prešove zo dňa 26.1.2004 číslo: 122/2004 k majetkovým prevodom

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

zrušuje

Uznesenie č. 207/2001 zo dňa 29.1.2001
bod 18
Odpredaj pozemkov v k. ú. Prešov zapísaných na LV 10750 v podiele 1/12 z parc. č. :
- KN 1320/1 o výmere 1.016 m2, orná pôda,
- KN 1320/2 o výmere 5.943 m2, orná pôda,
- KN 1020/3 o výmere 5.313 m2, orná pôda
t.j. 1022 m2 z celkovej výmery firme AHOLD Slovakia, s.r.o. , Hlavné námestie 5, Bratislava
- za cenu 1.100, - Sk/m2.
Dôvod: Ani po opakovaných výzvach sa nedostavili na podpísanie kúpnej zmluvy

mení

Uznesenie č. 249/2001 zo dňa 23.7.2001
bod 8
Odpredaj pozemku parc. č. KN 14445/4 o výmere 2.308 m2 zast. plocha a pozemkov parc. č. KN 14445/7 o výmere 101 m2 ost. plocha, KN 14445/8 o výmere 27 m2 ost. plocha, KN 14445/9 o výmere 15 m2 ost. plocha, KN 14445/11 o výmere 66 m2 ost. plocha, KN 14445/12 o výmere 20 m2 ost. plocha a KN 14445/13 o výmere 101 m2 ost. plocha, k. ú. Prešov /pozemky o výmere 2638 m2/ firme RAMON, s.r.o. , Justičná 13, Prešov
- za cenu 500, - Sk/m2
n a
Odpredaj pozemku parc. č. KN 14445/4 o výmere 2.308 m2 zast. plocha a pozemkov parc. č. KN 14445/7 o výmere 101 m2 ost. plocha, KN 14445/8 o výmere 27 m2 ost. plocha, KN 14445/9 o výmere 15 m2 ost. plocha, KN 14445/11 o výmere 66 m2 ost. plocha, KN 14445/12 o výmere 20 m2 ost. plocha a KN 14445/13 o výmere 101 m2 ost. plocha, k. ú. Prešov /pozemky o výmere 2638 m2/ firmám BOHEMA, s.r.o. , Justičná 13, Prešov v podiele 1/2 a M-MARKET REALITY, a.s. Dukelských hrdinov 2, Lučenec v podiele 1/2
- za cenu 500, - Sk/m2.
Dôvod: Odpredaj pozemkov novým vlastníkom nehnuteľnosti (budovy).

Uznesenie č. 111/2003 zo dňa 24.11.2003
bod 2
Odkúpenie časti pozemku mpč. 4-195/4 roľa o výmere cca 550 m2, k. ú. Prešov, sídl. Sekčov (presná výmera bude známa po vyhotovení GP) od Františka Guľáša, Sekčovská 32, Prešov v podiele 1/2 a Viktora Guľáša, Pavl. Námestie 15, Prešov v podiele 1/2
- za cenu 150, - Sk/m2
n a
Odkúpenie pozemku parc. č. KN 14307/10 o výmere 596 m2, ttp, k. ú. Prešov, sídl. Sekčov, ktorý bol vytvorený GP č. 145/2003 z parcely mpč. 195/4 od Františka Guľáša, Sekčovská 32, Prešov v podiele 1/2 a Viktora Guľáša, Pavl. námestie 15, Prešov v podiele 1/2
- za cenu 150, - Sk/m2
Dôvod: Upresnenie výmery po vyhotovení GP.

Uznesenie č. 111/2003 zo dňa 24.11.2003
bod 24
Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 9716 o výmere cca 400 m2 ost. plocha, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Košická (výmera bude upresnená po vyhotovení GP) firme Andrej Hudáček - ANIR, Korabinského 44, Ľubotice
- za cenu 500, - Sk/m2
n a
Odpredaj pozemku parc. č. KN 9716/6 o výmere 413 m2 ost. plocha, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Košická firme Andrej Hudáček - ANIR, Korabinského 44, Ľubotice
za cenu 500, - Sk/m2
Dôvod: Upresnenie výmery po vyhotovení GP.
Uznesenie č. 72/2003 zo dňa 21.7.2003
bod 21
Odpredaj pozemku parc. č. KN 14477/14 o výmere 3.232 m2 ost. plocha, k. ú. Prešov formou verejného návrhu podľa § 276 Obchod. Zákonníka - vyhodnotenie predloženého návrhu a podmienok súťaže PaedDr. Mgr. Jozefovi Ivanovi, Višňová 12, Prešov
- za cenu 20, - Sk/m2 so zriadením vecných bremien a to:
A) Zo strany nového vlastníka musí byť zachovaný účel využitia t.j. tenisových kurtov v rozsahu pri prevode nehnuteľností a ďalších športovo relaxačných aktivít.
B) Prevod nehnuteľnosti zo strany kupujúceho na tretiu osobu bude možný iba so súhlasom mesta Prešov, s výnimkou dedičského konania.
C) V prípade prevodu na ďalšiu osobu má mesto Prešov predkupné právo na odpredávaný majetok za cenu, za ktorú tento majetok predalo.
D) V prípade zhodnotenia stavieb, ich cena po uplatnení predkupného práva sa stanoví vzájomnou dohodou.
n a
Odpredaj pozemku parc. č. KN 14477/14 o výmere 3.232 m2 ost. plocha, k. ú. Prešov formou verejného návrhu podľa § 276 Obchod. Zákonníka - vyhodnotenie predloženého návrhu a podmienok súťaže PaedDr. Mgr. Jozefovi Ivanovi, Višňová 12, Prešov
- za cenu 10, - Sk/m2 so zriadením vecných bremien a to:
A) Zo strany nového vlastníka musí byť zachovaný účel využitia t.j. tenisových kurtov v rozsahu pri prevode nehnuteľností a ďalších športovo relaxačných aktivít.
B) Prevod nehnuteľnosti zo strany kupujúceho na tretiu osobu bude možný iba so súhlasom mesta Prešov, s výnimkou dedičského konania.
C) V prípade prevodu na ďalšiu osobu má mesto Prešov predkupné právo na odpredávaný majetok za cenu, za ktorú tento majetok predalo.
D) V prípade zhodnotenia stavieb, ich cena po uplatnení predkupného práva sa stanoví vzájomnou dohodou.
Dôvod: Žiadateľ bol jediným účastníkom súťaže a navrhol cenu 10, - Sk/m2, ale MsZ v Prešove mu schválilo cenu 20, - Sk/m2, ktorá je podľa žiadateľa vysoká a nie je v súlade s vyhláseným verejným návrhom, že najvyššia cenová ponuka bude kúpnou cenou. Žiadateľ apeluje aj na to, že uvedený športový areál bude slúžiť prevažne športovým aktivitám detí a mládeže. Žiadateľ namieta aj obmedzenia týkajúce sa predkupného práva.

Uznesenie č. 111/2003 zo dňa 24.11.2003
bod 25
Odpredaj pozemku KNE 168/162 o výmere 1.221 m2 orná pôda, vedená na LV 6492 v k. ú. Šalgovík, z ktorého GP č. 41/2002 boli vytvorené pozemky takto:
- parc. č. KN 14305/71 o výmere 448 m2 ttp MUDr. Michalovi Policianovi a manž.
Budovateľská 7, Prešov,
- parc. č. KN 14305/70 o výmere 496 m2 ttp Michalovi Jurašekovi a manž. , Ruská Nová Ves 3,
- parc. č. KN 14305/69 o výmere 237 m2 ttp Mgr. Pavlíne Olejárovej a manž. , Pavl. námestie 31, Prešov
- za cenu 150, - Sk/m2
n a
Odpredaj pozemku KNE 168/162 o výmere 1.221 m2 orná pôda, vedená na LV 6492 v k. ú. Šalgovík, z ktorého GP č. 41/2002 boli vytvorené pozemky takto:
- parc. č. KN 14305/71 o výmere 488 m2 ttp MUDr. Michalovi Policianovi a manž.
Budovateľská 7, Prešov,
- parc. č. KN 14305/70 o výmere 496 m2 ttp Michalovi Jurašekovi a manž. , Ruská Nová Ves 3,
- parc. č. KN 14305/69 o výmere 237 m2 ttp Mgr. Pavlíne Olejárovej a manž. , Pavl. námestie 31, Prešov
- za cenu 150, - Sk/m2
Dôvod: Pri písaní návrhu na uznesenie došlo k chybe vo výmere u MUDr. Michala Policiána.

schvaľuje

1. Odkúpenie pozemku parc. č. KN 1470 o výmere 292 m2 orná pôda, zapísaný na LV č. 7644, k. ú. Prešov od Dušana Slávika, Šoltésovej 6, Prešov
- za cenu 150, - Sk/m2.
2. Odkúpenie pozemku parc. č. KNE 210/2 o výmere 44 m2 orná pôda, k. ú. Šalgovík od Jaroslava Harčaríka, Hruny 1, Prešov -
- za cenu 150, - Sk/m2.
3. Odkúpenie pozemku parc. č. KN 6743/7 o výmere 116 m2 záhrady na Ul. Horárskej, k. ú.
Prešov od Márie Jonerovej, Prostějovská 65, Prešov
- za cenu 150, - Sk/m2.
4. Odpredaj zastavaného pozemku parc. č. KN 9204/18 o výmere 312 m2 zast. plocha, k. ú. Prešov, nachádzajúceho sa pod bytovým domom na Ul. Volgogradská 90, súp. č.4796 v podiele 55/1110 Viere Milanovej, Halalovka 62, Trenčín
- za cenu 500, - Sk/m2.
5. Odpredaj zastavaného pozemku parc. č. KN 9310/373 o výmere 1.027 m2 zast. plocha, k. ú. Prešov, nachádzajúceho sa pod bytovým domom na Ul. Prostejovská 71, súp. č. 4833
v podiele 67/5088 Danielovi Šatalovi a manž. Alžbete, Prostejovská 71, Prešov
- za cenu 500, - Sk/m2.
6. Odpredaj zastavaného pozemku parc. č. KN 16250 o výmere 767 m2 zast. plocha, k. ú. Prešov, nachádzajúceho sa pod bytovým domom na Ul. Mirka Nešpora 57, súp. č. 4886 v podiele 66/4016 Márii Pekárovej, Mirka Nešpora 57, Prešov
- za cenu 500, - Sk/m2.
7. Odpredaj zastavaného pozemku parc. č. KN 14448 o výmere 798 m2 zast. plocha, k. ú. Prešov, nachádzajúceho sa pod bytovým domom na Ul. Vansovej 11, súp. č. 6533 v podiele :
1. 65/4771 pre Máriu Marcinovú, Vansovej 11, Prešov
2. 72/4771 pre Ján Timčáka a manž. Máriu, Vansovej 11, Prešov
- za cenu 3,50 Sk/m2.
8. Odpredaj pozemku parc. č. KN 2116 o výmere 484 m2 zast. plocha a parc. č. KN 2117 o výmere 379 m2 záhrada, k. ú. Solivar Renáte Lukáčovej a manž. , Zlatobanská 2, Prešov- Solivar
- za cenu 350, - Sk/m2.
9. Odpredaj pozemku parc. č. KN 12225/7 o výmere 19 m2 zast. plocha, k. ú. Prešov Magdaléne Sučkovej, Mirka Nešpora 9, Prešov
- za cenu 500, - Sk/m2.
10. Zámenu pozemkov podľa GP č. 31688560-123/03 následovne:

Pozemok parc. č. KN 14308/76 o výmere 71 m2 ost. plocha, k. ú. Prešov, ktorý je vo vlastníctve mesta Prešov za pozemok parc. č. KN 14310/59 o výmere 71 m2 zast. plocha, k. ú. Prešov, ktorý je vo vlastníctve firmy BILLA reality Slovensko, s.r.o. , Bratislava.

11. Dlhodobý prenájom časti pozemku parc. č. KN 7233/1 o výmere 2.000 m2 ost. plocha, k. ú. Prešov na dobu 30 rokov za účelom výstavby novej tréningovej haly, Ul. Pod Kalváriou (pri zimnom štadióne) združeniu P. H. K. Prešov, s.r.o. , Pod Kalváriou 50, Prešov

- za cenu 100, - Sk/ ročne s podmienkou zabezpečiť realizáciu do troch rokov,
- v prípade nesplnenia podmienky bude nájomná zmluva zrušená.

12. Odpredaj pozemkov pod bytovými domami vlastníkom bytov za cenu v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o predaji bytov a nebytových priestorov v znení zmien a doplnkov:

- pozemky pod bytovými domami, kde byty odpredáva mesto, alebo iná právnická osoba za cenu 500, - Sk/m2,
- pozemky pod bytovými domami, kde byty odpredáva bytové družstvo za cenu 3,50 Sk/m2.

neschvaľuje

13. Odpredaj pozemku parc. č. KN 1009/5 o výmere cca 5 m2 zast. plocha, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Murárska Štefanovi Karnižovi a manž. , Murárska 24, Prešov.
14. Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 9553 o výmere cca 30 m2, k. ú. Prešov, Ul. Baštová Oľge Sitarčíkovej, Prostejovská 117, Prešov.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mestatlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.