Zloženie Komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na funkčné obdobie rokov 2014-2018

Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na funkčné obdobie rokov 2014-2018

Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Postavenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov upravuje § 26 Štatútu mesta Prešov.

Komisia MsZ finančná, plánovacia a správy mestských organizácií

Predseda:
Ing. Stanislav Kahanec
Telefonický kontakt: 0915 920 245

Sekretárka:
Ing. Martina Kolarčíková
tel. : 3100 213
e-mail: martina.kolarcikova ( @ ) presov.sk

Členovia (poslanci MsZ):
RNDr. Zuzana Bednárová
Telefonický kontakt: 0918 570 113

PhDr. Marcela Antolová
Telefonický kontakt: 0917 801 415

Ing. Juraj Hudáč
Telefonický kontakt: 0907 702 631

MUDr. Vasiľ Janko
Telefonický kontakt: 0904 953 511


Členovia (neposlanci):
Ing. Anton Klimko

Ing. Milan Lukáč

Mgr. Michal Majdak

Ing. Peter Zamborský


Komisia MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie

Predseda:
Ing. Rastislav Mochnacký
Telefonický kontakt: 0905 224 534

Sekretárka:
Ing. arch. Mária Čutková
tel. : 3100 538
e-mail: maria.cutkova ( @ ) presov.sk

Členovia (poslanci MsZ):
MUDr. Peter Cvengroš
Telefonický kontakt: 0905 714 178

Ing. Richard Drutarovský
Telefonický kontakt: 0905 279 842

PhDr. Martin Lipka, PhD.
Telefonický kontakt: 0905 980 803

Ing. Ľudovít Malaga
Telefonický kontakt: 0918 448 666

Ing. Štefan Szidor
Telefonický kontakt: 0917 744 650

Členovia (neposlanci):
Ing. Viliam Čech

Ing. Jozef Smoter

Ing. arch. Viktor Tkačík


Komisia MsZ pre disponovanie s majetkom mesta

Predseda:
Mgr. Stanislav Ferenc
Telefonický kontakt: 0905 797 449

Sekretárka:
JUDr. Miroslav Makara
tel. : 3100 215
e-mail: miroslav.makara ( @ ) presov.sk

Členovia (poslanci MsZ):
MUDr. Ján Ahlers, MPH
Telefonický kontakt: 0905 869 395

Štefan Hermanovský
Telefonický kontakt: 0918 847 997

MUDr. Vasiľ Janko
Telefonický kontakt: 0904 953 511

Ing. Ľudovít Malaga
Telefonický kontakt: 0918 448 666

Členovia (neposlanci):
Ing. Juraj Basala

Alexander Nazarej

Ing. Anton Neupauer

Mgr. Miroslav Vaško


Komisia MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj

Predsedníčka:
Ing. Marta Kollárová, PhD.
Telefonický kontakt: 0903 137 972

Sekretárka:
Ing. Magdaléna Artimová
tel. : 3100 161
e-mailom: magdalena.artimova ( @ ) presov.sk

Členovia (poslanci MsZ):
MUDr. Ján Ahlers, MPH
Telefonický kontakt: 0905 869 395

RNDr. Zuzana Bednárová
Telefonický kontakt: 0918 570 113

Štefan Hermanovský
Telefonický kontakt: 0918 847 997

JUDr. René Pucher
Telefonický kontakt: 0905 543 592

Členovia (neposlanci):
Ing. Ľubomír Červeňák

Andrej Hriciga

Mgr. Juraj Hurný

Ing. Jozef Kislík


Komisia MsZ školstva telesnej kultúry

Predseda:

Ing. Renáta Fedorčíková
Telefonický kontakt: 0907 158 233

Sekretár:
PaedDr. Jozef Muránsky
tel. : 3100 544
e-mail: jozef.muransky ( @ ) presov.sk

Členovia (poslanci MsZ):
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. , MPH
Telefonický kontakt: 0903 117 771

Valéria Drobňáková
Telefonický kontakt: 0918 529 224

PhDr. Martin Ďurišin, PhD.
Telefonický kontakt: 0905 968 290

Ing. Stanislav Kahanec
Telefonický kontakt: 0915 920 245

Členovia (neposlanci):
PhDr. Marián Damaňkoš, PhD.

Mgr. Ľuboš Lukáč

Mgr. Fabián Novotný

PaedDr. Martina Tarcalová


Komisia MsZ pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kontakty


Predsedníčka:
JUDr. Katarína Ďurčanská
Telefonický kontakt: 0915 875 457

Sekretárka:
Mgr. Mária Putnocká
tel. : 3100 545
e-mail: maria.putnocka ( @ ) presov.sk

Členovia (poslanci MsZ):
PaedDr. Miroslav Benko, MBA
Telefonický kontakt: 0907 917 600

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
Telefonický kontakt: 0908 986 733

PhDr. Marcela Antolová
Telefonický kontakt: 0917 801 415

Mgr. Janette Langová
Telefonický kontakt: 0905 144 710

Členovia (neposlanci):
Mgr. Margaréta Gajdošová

Mgr. Marek Gernáth

Marián Marosi

Mgr. art. Martin Marton

 

Komisia MsZ sociálna a bytová

Predseda:
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
Telefonický kontakt: 0908 986 733

Sekretárka:
PhDr. Mária Humeníková
tel. : 3100 522
e-mail: maria.humenikova ( @ ) presov.sk

Členovia (poslanci MsZ):
Ing. Štefan Kužma
Telefonický kontakt: 0918 655 626

Mgr. Martin Matejka, MBA
Telefonický kontakt: 0908 713 972

MUDr. Daniela Mrouahová
Telefonický kontakt: 0905 381 020

Zuzana Tkáčová
Telefonický kontakt: 0908 584 919

Členovia (neposlanci):
Ing. Igor Andrejčák

Mgr. Marián Bača

Mgr. Martina Cibuľášová

Mgr. Stanislav Lukáč

 

Komisia MsZ pre ochranu verejného poriadku

Predseda:
PaedDr. Miroslav Benko, MBA
Telefonický kontakt: 0907 917 600

Sekretár:
Mgr. Ján Andrejko
tel. : 3100 109
e-mail: jan.andrejko ( @ ) presov.sk

Členovia (poslanci MsZ):
Valéria Drobňáková
Telefonický kontakt: 0918 529 224

PhDr. Mikuláš Komanický
Telefonický kontakt: 0905 256 873

Mgr. Jaroslava Kutajová
Telefonický kontakt: 0908 652 280

JUDr. René Pucher
Telefonický kontakt: 0905 543 592

Členovia (neposlanci):
Ing. Jozef Čokina

JUDr. Richard Eliáš

Ing. Juraj Hreha

PhDr. Radoslav Milčo

 

Komisia MsZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:
Ing. Ľudovít Malaga
Telefonický kontakt: 0918 448 666

Sekretár:
Ing. Richard Drutarovský
Telefonický kontakt: 0905 279 842

Členovia (poslanci MsZ):
JUDr. Katarína Ďurčanská
Telefonický kontakt: 0915 875 457

PhDr. Martin Ďurišin, PhD.
Telefonický kontakt: 0905 968 290

Ing. Renáta Fedorčíková
Telefonický kontakt: 0907 158 233

PhDr. Martin Lipka, PhD.
Telefonický kontakt: 0905 980 803

Ing. Štefan Szidor
Telefonický kontakt: 0917 744 650

Zuzana Tkáčová
Telefonický kontakt: 0908 584 919

Aktualizoval: Iveta Feckova 3.5.2016 08:40
presov.vadium.sk