Mesto PREŠOV

Saturday - 27. November 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu 2. zasadnutia Mestskej rady v Prešove, dňa 2.2.2015

POZVÁNKA

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 2. zasadnutie Mestskej rady v Prešove,
ktoré sa uskutoční


dňa 2. februára 2015 (pondelok) so začiatkom o 13.00 hod.

v prijímacej sieni Mestského úradu v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 1. poschodie.

 

Návrh programu:


1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2011, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk vo vlastníctve mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2013.
Predkladá: Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov a mestských insígniách a ich používaní.
Predkladá: Mgr. Mária Putnocká, vedúca oddelenia kultúry a športu MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 113/2003 o vykonaní kontroly v samospráve mesta Prešov (Zásady o kontrole).
Predkladá: JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením oddelenia manažérstva kvality a právnych služieb MsÚ

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ

6. Informatívna správa o aktuálnych nájomných vzťahoch uzavretých Mestom Prešov
za symbolické nájomné.
Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ

7. Informatívna správa k súčasným majetkovým pomerom a k právnemu i technickému stavu areálu bývalého ZASAP-u nachádzajúceho sa na Košickej ul. č. 18.
Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ

8. Informatívna správa o výsledku kontroly Úradu pre verejné obstarávanie k postupu pri uzatváraní Dodatku č. 8 zo dňa 9.3.2010 k Zmluve o skládkovaní tuhého domového odpadu.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

9. Rôzne:
9-1 Návrh na zvolanie 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove

10. Záver.

 


Ing. Andrea Turčanová, v. r.

primátorka mesta

 

 

Poznámka:

Materiál uvedený pod bodom č. 2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov
č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2011, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk vo vlastníctve mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2013
nie je zverejnený na stránke mesta Prešov, pretože tento materiál nebude na programe 2. zasadnutia Mestskej rady v Prešove dňa 2.2.2015.

 

 

 

 

 


Zverejnil: Svetlana Bučková Mgr. 23.1.2015 10:56
Aktualizoval: Iveta Feckova 4.2.2015 09:01 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.