Mesto PREŠOV

Friday - 22. January 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dňa 16.2.2015

POZVÁNKA


Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční


dňa 16. februára 2015 (pondelok) so začiatkom o 13.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Návrh programu:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov a mestských insígniách a ich používaní.
Predkladá: Mgr. Mária Putnocká, vedúca oddelenia kultúry a športu MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 113/2003 o vykonaní kontroly v samospráve mesta Prešov (Zásady o kontrole).
Predkladá: JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením oddelenia manažérstva kvality a právnych služieb MsÚ

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ

6. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa.
Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ

7. Návrh na zmenu Stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.
Predkladá: Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ

8. Rôzne.

9. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva.

10. Záver.

 

 

 

 

 

 

Ing. Andrea TURČANOVÁ, v. r.
primátorka mesta


Zverejnil: Svetlana Bučková Mgr. 6.2.2015 14:54
Aktualizoval: Iveta Feckova 16.2.2015 11:27 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.