Mesto PREŠOV

Wednesday - 14. April 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu 3. zasadnutia Mestskej rady v Prešove, 16.3.2015

 


POZVÁNKA

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 3. zasadnutie Mestskej rady v Prešove,
ktoré sa uskutoční


dňa 16. marca 2015 (pondelok) so začiatkom o 13.00 hod.

v prijímacej sieni Mestského úradu v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 1. poschodie.

 

Návrh programu:


1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na obdobie apríl 2015 – september 2015.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta

3. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2.
Predkladá: Ing. Mária Rušinová, poverená riadením odboru ekonomicky a podnikania MsÚ

4. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Prešov.
Predkladá: Ing. arch. Kristína Hakučová, poverená riadením odboru územného plánovania a stavebného úradu MsÚ

5. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta v I. a II. polroku 2014 a zhodnotenie za rok 2014.
Predkladá: Ing. arch. Kristína Hakučová, poverená riadením odboru územného plánovania a stavebného úradu MsÚ

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy majetku mesta MsÚ

7. Informatívna správa k doterajším zmluvným vzťahom súvisiacich s prevádzkou platených verejných parkovísk a pouličného parkovania v meste Prešov.
Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy majetku mesta MsÚ

8. Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove
č. 563/2014 zo dňa 16.6.2014 k nakladaniu s odpadmi v meste Prešov.
Predkladá: Ing. Miroslav Širgel, poverený riadením odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ

9. Návrh na pričlenenie obcí Varhaňovce a Chminianske Jakubovany do spoločného školského úradu mesta Prešov.
Predkladá: Mgr. František Macko, poverený riadením odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

10. Návrh na likvidáciu pohľadávky za prenájom školského bytu.
Predkladá: Mgr. František Macko, poverený riadením odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

11. Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie.
Predkladá: Ing. Jana Vrteľová, poverená riadením odboru strategického rozvoja MsÚ

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2015, ktorým sa určujú názvy nových ulíc a zmena názvu časti ulice v meste Prešov.
Predkladá: JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením odboru vnútornej správy MsÚ

13. Návrh na voľbu za prísediacich pre Okresný súd v Prešove na obdobie rokov 2015-2019. Predkladá: JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením odboru vnútornej správy MsÚ

14. Návrh na zvolanie 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove

15. Rôzne.

16. Záver.


                                                                                   Ing. Andrea Turčanová , v. r.

                                                                                           primátorka mesta


Zverejnil: Iveta Feckova 10.3.2015 08:23
Aktualizoval: Iveta Feckova 10.3.2015 16:24 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.