3. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov za rok 2014.

Zvukový záznam:

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 1.4.2015 11:10
presov.vadium.sk