Mesto PREŠOV

Saturday - 17. April 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční dňa 27.4.2015

POZVÁNKA

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční


dňa 27. apríla 2015 (pondelok) so začiatkom o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhu programu.

 

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Neprerokované správy z následných finančných kontrol − rok 2014 (Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. , Zariadenie pre seniorov Harmónia − Cemjata, Podnikateľská činnosť MsÚ, Základná škola Važecká).
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta

3. Správa o výsledkoch vykonanej následnej finančnej kontroly vybraných účtovných dokladov na vybraných oddeleniach MsÚ v Prešove.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta

4. Správa o výsledkoch vykonanej následnej finančnej kontroly čerpania výdavkov na údržbu verejnej zelene za 2. polrok 2014.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta

5. Správa o kontrole vybavovania petícií a sťažností občanov za 1. polrok 2014.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta

6. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov a mestských insígniách a ich používaní.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

7. Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2014.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

8. Návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2015.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

11. Návrh Dodatku č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

12. Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

13. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

14. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

15. Návrh na vykonanie zmien v orgánoch Združenia LAPANČ.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

16. Návrh na vykonanie zmien v orgánoch P. H. K. Prešov, n. o.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ


17. Rôzne.

18. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva.

19. Záver.

 

16.00 – 16.30 Vystúpenia obyvateľov mesta

 

 

 

 


Ing. Andrea TURČANOVÁ, v. r.
primátorka mesta


Zverejnil: Svetlana Bučková Mgr. 17.4.2015 10:26
Aktualizoval: Iveta Feckova 20.4.2015 17:39 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.