Žiadosť o vyhľadanie dokumentu, vydanie potvrdenia

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Hlavná 73, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Hlavná 73, Prešov
K vybaveniu potrebujete:
občiansky preukaz
Poplatok:
bez poplatku
Spôsob vybavenia:
vydanie potvrdenia, vydanie kópie dokumentu,
Lehota na vybavenie:
30 dní
Zákonná úprava:
-Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
-Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
-Smernica primátora mesta Prešov SP 02 - Registratúrny poriadok a registratúrny plán MsÚ

Prílohy

presov.vadium.sk