Mesto PREŠOV

Friday - 10. April 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Uznesenie z XI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, zo dňa 29.3.2004, číslo: 139/2004 k správe o záverečnom účte hospodárstva mesta Prešov za rok 2003

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

konštatuje , že
- v roku 2003 hospodárstvo mesta vykazuje prebytok rozpočtového hospodárenia v objeme 3,945 tis. Sk,
- celková zadĺženosť mesta je stabilizovaná a k 31.12.2003 je zostatok dlhodobých úverov 258,980 tis. Sk, dlhodobý záväzok voči ŠFRB 32,673 tis. Sk,
- hodnota majetku mesta poklesla o 395,792 tis. Sk, pričom celková výška oprávok činí 441,501 tis. Sk,
- výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií a správy mestských bytov sú kladné:
PKO 22 tis. Sk
MSS:
a) hlavná činnosť 105 tis. Sk
b) podnikateľská činnosť 197 tis. Sk
Správa mestských bytov 122 tis. Sk,
- prídely do mestských fondov sa krátia o 50 % oproti príslušným štatútom;

berie na  vedomie
predloženú správu audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2003;

schvaľuje
1. Záverečný účet mesta z rozpočtového hospodárenia za rok 2003 vo výške 3,945 tis. Sk.
2. Finančné usporiadanie takto:
a) zdroje spolu 4,067.212, - Sk
b) prerozdelenie do mestských fondov:
Fond obnovy a záchrany MPR 406.721, - Sk
Fond životného prostredia 203.361, - Sk
Fond podpory a rozvoja športu 305.041, - Sk
Fond podpory štátom uznaných cirkví
a náboženských spoločností 203.361, - Sk
Fond rezervný 2,948.728, - Sk

súhlasí
s celoročným hospodárením bez výhrad.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Za správnosť:
Dorota Straková

Overovatelia zápisnice:
Jozef Pribula v.r.
MUDr. Vasiľ Janko v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, CSc. v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.