Uznesenie z XI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, zo dňa 29.3.2004, číslo: 143/2004 k Pracovnému poriadku Mestského úradu v Prešove

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje

Pracovný poriadok Mestského úradu v Prešove s pripomienkami z rozpravy.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Za správnosť:
Dorota Straková

Overovatelia zápisnice:
Jozef Pribula v.r.
MUDr. Vasiľ Janko v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, CSc. v.r.

presov.vadium.sk