U Z N E S E N I E z XII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 31.5.2004 číslo: 175/2004 k návrhu na rozšírenie Spoločného obecného úradu v Prešove o obce Miklušovce, Mirkovce a Žehňa

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

b e r i e n a  v e d o m i e
informáciu o rozšírení Spoločného obecného úradu v Prešove o obce Miklušovce, Mirkovce a Žehňa;

s c h v a ľ u j e
zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Prešove s obcami Miklušovce, Mirkovce a Žehňa.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Mgr. Juraj Hurný v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková

presov.vadium.sk