Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

U Z N E S E N I E z XII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 31.5.2004 číslo: 177/2004 k informatívnej správe o financovaní 190 bytových jednotiek na Ul. Majakovského a Sabinovskej v meste Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

k o n š t a t u j e , ž e
žiadosť mesta Prešov na dofinancovanie výstavby 190 nájomných bytov nebola Krajským stavebným úradom v Prešove zaradená do Programu rozvoja bývania na rok 2004 v rámci Prešovského kraja;

s c h v a ľ u j e
redukciu pôvodnej žiadosti schválenej uznesením č. 120/2004 zo dňa 26.1.2004 o poskytnutie podpory zo ŠFRB vo forme úveru vo výške 72.923,5 tis. Sk na dofinancovanie výstavby 190 nájomných bytov na Ul. Majakovského a Sabinovskej v Prešove, na redukovanú žiadosť o dofinancovanie výstavby 36 nájomných bytov (bytový dom A1 a B1) vo forme podpory – úveru vo výške 16,619 tis. Sk, v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. , § 5, ods. 1, písm. f),
odpredaj rozostavaných 72 bytov v štyroch bytových domoch;

ž i a d a
Ing. Milana Benča, primátora mesta
po pridelení podpory zo ŠFRB vo forme úveru na dofinancovanie výstavby 36 nájomných bytov upraviť rozpočet mesta na rok 2004 začlenením príjmových a výdavkových položiek súvisiacich s ich financovaním,
zabezpečiť pravidelné splácanie mesačných splátok úveru (istina + úrok) počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB,
zabezpečiť ručenie poskytnutého úveru v hodnote 16,619 tis. Sk na dobu predmetnej výstavby nehnuteľným majetkom mesta – Zimný štadión Prešov, ktorý bude predmetom záložného práva vo výške 1,5 násobku poskytnutého úveru, t.j. vo výške 25,0 mil. Sk.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Mgr. Juraj Hurný v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.