Mesto PREŠOV

Wednesday - 10. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

U Z N E S E N I E z XII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 31.5.2004 číslo: 179/2004 k majetkovým prevodom

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

m e n í
Uznesenie č. 157/2004 zo dňa 29.3.2004
bod 13

A/ Zámenu pozemkov v k. ú. Nižná Šebastová:
- Daniel Boľanovský, Slánska 73, Prešov-Nižná Šebastová je vlastníkom
pozemkov parc. č.
KN 625 a 619/1 a žiada zameniť 7 m2
za
mestské pozemky parc. č. KN 27/1 a 27/2 o celkovej výmere 56 m2 podľa
spracovaného
GP č. 78/2002

B/ Odpredaj výmery 49 m2 Danielovi Boľanovskému, Slánska 73, Prešov-Nižná
Šebastová za
cenu 150, - Sk/m2 na

A/ Zámenu pozemkov v k. ú. N. Šebastová:
- Ing. Marián Boľanovský, Prešov, Tehelná 29 je vlastníkom pozemku parc. č.
KN 619/1 a žiada zameniť 7 m2 za
mestský pozemok parc. č. KN 27/1 o výmere 7 m2 podľa spracovaného GP č.
78/2002

B/ -Daniel Boľanovský, Slánska 73, Prešov-Nižná Šebastová
odpredaj časti pozemkov parc. č. KN 27/1 o výmre 22 m a parc. č. KN 27/2
o výmere 27 m2 podľa GP č. 78/2002. Celkom odpredaj o výmere 49 m2
za cenu 150, - Sk/m2
Dôvod: Pri spracovaní návrhu KZ a predložení LV zo strany žiadateľa sa zistilo, že podľa LV ide o dvoch vlastníkov nehnuteľností dotknutých týmto majetkovým prevodom.

Uznesenie č. 157/2004 zo dňa 29.3.2004 bod 15
Odpredaj stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch vo vlastníctve Železníc SR nasledovne:
stavba – dielne na parc. č. KN 3919/3

opravárenská budova – garáže na parc. č. KN 3919/5
sklad – oceľový prístrešok na parc. č. KN 3919/5
administratívna budova súp. č. 7351 na parc. č. KN 3919/2

firme FRANZ KAHL Slovakia, s.r.o. , Masarykova 25 B, Prešov
- za cenu 1,990.000, - Sk
na
Odpredaj stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch vo vlastníctve Železníc SR nasledovne:
stavba – dielne na parc. č. KN 3919/3

opravárenská budova – garáže na parc. č. KN 3919/5
sklad – oceľový prístrešok na parc. č. KN 3919/5
administratívna budova súp. č. 7351 na parc. č. KN 3919/2

firme ARGUS, s.r.o. , Štefánikova 13, Prešov
- za cenu 1,990.000, - Sk..
Uznesenie č. 16/2003 zo dňa 3.2.2003
odkúpenie nehnuteľnosti – pozemkov, k. ú. Prešov:

parc. č. KN 15733/9 o výmere 9.595 m2 ost. plocha,
parc. č. KN 15733/10 o výmere 450 m2 ost. plocha,
parc. č. KN 15733/11 o výmere 134 m2 ost. plocha,
parc. č. KN 15738/1 o výmere 3.085 m2 ost. plocha,
parc. č. KN 15738/2 o výmere 262 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/3 o výmere 190 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/4 o výmere 27 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/5 o výmere 36 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/6 o výmere 19 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/7 o výmere 13 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/8 o výmere 112 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/9 o výmere 12 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/10 o výmere 23 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/11 o výmere 374 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/12 o výmere 71 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/13 o výmere 33 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/14 o výmere 813 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/15 o výmere 24 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/16 o výmere 57 m2 ost. plocha,
parc. č. KN 15738/17 o výmere 108 m2 ost. plocha,
parc. č. KN 15733/1 o výmere 191.925 m2 ost. plocha,

ktoré boli vytvorené GP z parciel KN 15738, 15739 a 15733/1 vedené na LV 3500.
Spolu pozemky o celkovej výmere 207.363 m2.
Odkúpenie stavieb, k. ú. Prešov:

stavba súp. č. 11102 na parc. č. KN 15738/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /hosp. objekt/,
stavba na parc. č. KN 15738/10 /žumpa/,
stavba na parc. č. KN 15738/12 /hnojisko/,
stavba na parc. č. KN 15738/13 /žumpa/,
stavba na parc. č. KN 15738/15 /žumpa/

od Ministerstva obrany SR, Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu,
Kutuzovova 8, Bratislava
- za cenu 200.000, - Sk
na
bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku – pozemkov, k. ú. Prešov:

parc. č. KN 15733/9 o výmere 9.595 m2 ost. plocha,
parc. č. KN 15733/10 o výmere 450 m2 ost. plocha,
parc. č. KN 15733/11 o výmere 134 m2 ost. plocha,
parc. č. KN 15735 o výmere 2.498 m2 ost. plocha,
parc. č. KN 15736 o výmere 1.621 m2 ost. plocha,
parc. č. KN 15737 o výmere 895 m2 ost.. plocha,
parc. č. KN 15738/1 o výmere 3.085 m2 ost. plocha,
parc. č. KN 15738/2 o výmere 262 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/3 o výmere 190 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/4 o výmere 27 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/5 o výmere 36 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/6 o výmere 19 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/7 o výmere 13 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/8 o výmere 112 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/9 o výmere 12 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/10 o výmere 23 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/11 o výmere 374 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/12 o výmere 71 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/13 o výmere 33 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/14 o výmere 813 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/15 o výmere 24 m2 zast. plocha,
parc. č. KN 15738/16 o výmere 57 m2 ost. plocha,
parc. č. KN 15738/17 o výmere 108 m2 ost. plocha,
parc. č. KN 15733/1 o výmere 191.925 m2 ost. plocha,

Spolu pozemky o celkovej výmere 212.377 m2.
Bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku, k. ú. Prešov:

stavba súp. č. 11102 na parc. č. KN 15738/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /hosp. objekt/,
stavba na parc. č. KN 15738/10 /žumpa/,
stavba na parc. č. KN 15738/12 /hnojisko/,
stavba na parc. č. KN 15738/13 /žumpa/,
stavba na parc. č. KN 15738/15 /žumpa/
od Ministerstva obrany SR, Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu,
Kutuzovova 8, Bratislava.

s c h v a ľ u j e
1. Odkúpenie pozemku parc. č. KN 16340/22 o výmere 66 m2, ost. plocha, k. ú. Prešov
za cenu 500, - Sk/m2
so zriadením vecného bremena práva prechodu cez časti pozemkov parc. č. KN 1286/1,
14340/17 a 16340/11 vo vyznačenom rozsahu v zmysle GP č. 31688560-
-29/02 v prospech mesta Prešov bezodplatne.
Odkúpenie časti parcely č. KN 6616/7 o výmere 441 m2, (106 m2 odpredané Slovenskej správe ciest a 335 m2 zabraté na cyklistický chodník) ost. plocha v k. ú. Prešov od Aurélie
Kováčikovej Hlavná 102, Prešov a Heleny Šafránkovej, Pod Kamennou baňou 7, Prešov
za cenu 550, - Sk/m2 formou dohody o finančnom vyrovnaní.
3. Odpredaj nehnuteľností – pozemkov /Mlynský náhon/ k. ú. Prešov:

parc. č. KN 9808/43 o výmere 259 m2, ost. plocha,
parc. č. KN 9808/44 o výmere 94 m2 , ost. plocha, Valérii Kačeňákovej, Mičurinova 21, Prešov
parc. č. KN 9808/45 o výmere 80 m2, ost. plocha, Ottovi Simoníkovi, Čapajevova 79, Prešov
parc. č. KN 9808/46 o výmere 81 m2, ost. plocha, Ing. Františkovi Semanovi a manž. , Prostejovská 7, Prešov,
parc. č. KN 9808/47 o výmere 92 m2, ost. plocha, Ivanovi Semanovi a manž. , Petofiho 33, Prešov,
parc. č. KN 9808/48 o výmere 67 m2, ost. plocha, Vladimírovi Čabarovi a manž. , Čapajevova 73, Prešov,
parc. č. KN 9808/49 o výmere 118 m2, ost. plocha,
parc. č. KN 9808/50 o výmere 89 m2, ost. plocha Juliane Suškovej, Letná 18, Prešov,
parc. č. KN 9808/51 o výmere 166 m2, ost. plocha Stanislavovi Hozovi,

Popradská 2, Prešov,

parc. č. KN 9808/52 o výmere 114 m2, ost. plocha Helene Valovičovej, Letná 11, Prešov,
parc. č. KN 9808/53 o výmere 107 m2, ost. plocha Slávke Pribulovej, Čapajevova 69, Prešov,
parc. č. KN 9808/54 o výmere 174 m2, ost. plocha Márii Imrichovej, Švábska 36, Prešov,
parc. č. KN 9808/55 o výmere 201 m2, ost. plocha René Nižníkovi, Čapajevova 65A, Prešov,
parc. č. KN 9808/57 o výmere 113 m2, ost. plocha Rudolfovi Balogovi a manž.
Gabriele, Mlynská 12, Prešov, - za cenu 250, - Sk/m2

4. Odpredaj pozemku parc. č. KN 9310/297, ost. plocha, k. ú. Prešov o výmere cca 600 m2
/presná výmera bude známa po vyhotovení GP/ Stavoindustrii, stavebná a obchodná
spoločnosť, Liptovský Mikuláš, a.s. , zastúpená Ing. Ladislavom Baránim

za cenu 800, - Sk/m2
5. Odpredaj pozemkov parc. č. KN 9614/7 o výmere 47 m2 , zast. plocha, k. ú. Prešov

KN 14302/333 o výmere 42 m2 , zast. plocha, k. ú. Prešov
KN 14302/217 o výmere 43 m2 , zast. plocha , k. ú. Prešov
KN 14302/332 o výmere 34 m2 , zast. plocha, k. ú. Prešov
KN 14388/2 o výmere 30 m2 , ost. plocha, k. ú. Prešov
KN 14302/14 o výmere 34 m2 , zast. plocha, k. ú. Prešov
KN 2861/46 o výmere 40 m2, zast. plocha, k. ú. Solivar
KN 2600/4 o výmere 71 m2, zast. plocha, k. ú. Solivar
KN 2600/9 o výmere 61 m2 , zast. plocha, k. ú. Solivar
KN –E 3451/2 o výmere 43 m2, zast. plocha, k. ú. Prešov

firme Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice
- za cenu 800, - Sk/m2


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.