Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

U Z N E S E N I E z XII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 31.5.2004 číslo: 182/2004 k návrhu na obstaranie aktualizácie Územného plánu sídelného útvaru Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

b e r i e n a  v e d o m i e
dôvodovú správu k návrhu obstarania aktualizácie Územného plánu sídelného útvaru Prešov;

s c h v a ľ u j e
obstaranie aktualizácie Územného plánu sídelného útvaru Prešov v záväznej časti „Regulatívy, prvky územného systému ekologickej stability a ekologické limity“ – regulatív RL 2.3.4 „Ekologické limity hlučnosti“;

u k l a d á
Ing. arch. Vladimírovi Ligusovi, hlavnému architektovi mesta
zabezpečiť obstaranie aktualizácie Územného plánu sídelného útvaru Prešov podľa časti „schvaľuje“ uznesenia, podľa schváleného časového harmonogramu.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Mgr. Juraj Hurný v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.