U Z N E S E N I E z XII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 31.5.2004 číslo: 181/2004 k návrhu na zmenu členov v Komisii MsZ inančnej, plánovacej a správy mestských organizácií a v Komisii MsZ pre kultúru a zahraničné kon

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

o d v o l á v a

poslanca MsZ Ing. Stanislava Kahanca z funkcie člena Komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií,
poslanca MsZ Ing. Stanislava Gobana z funkcie člena Komisie MsZ pre kultúru a zahraničné kontakty;

v o l í

poslanca MsZ Ing. Stanislava Gobana za člena Komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií,
poslanca MsZ Ing. Antona Anderka za člena Komisie MsZ pre kultúru a zahraničné kontakty.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Mgr. Juraj Hurný v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková

presov.vadium.sk