U Z N E S E N I E z XII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 31.5.2004 číslo: 186/2004 k stanovisku k zriadeniu Súkromnej materskej školy, Solivarská 60 v Prešove

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

s ú h l a s í

so zriadením Súkromnej materskej školy, Solivarská 60 v Prešove.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Mgr. Juraj Hurný v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková

presov.vadium.sk