Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

U Z N E S E N I E z XII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 31.5.2004 číslo: 166/2004 k vyhodnoteniu plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2003

b e r i e  n a   v e d o m i e
vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2003;

s c h v a ľ u j e
1. a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti DPmP, a.s. za rok 2003,
b) vysporiadanie straty DPmP, a.s. za rok 2003 vo výške 9,770.384,11 Sk
celá strata vo výške 9,770.384,11 Sk sa zaúčtuje na ťarchu ostatných kapitálových fondov;

2. a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti TSmP, a.s. za rok 2003,
b) rozdelenie zisku TSmP, a.s. za rok 2003 vo výške 289.084,92 Sk nasledovne:
prídel do rezervného fondu vo výške 10 % 28.908,50 Sk,
zníženie straty z predošlých rokov hospodárenia a.s. zúčtovanej na účte 429-neuhradená strata z minulých rokov 260.176,42 Sk;

3. a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti Spravbyt, a.s. , Prešov za rok 2003,
b) rozdelenie zisku Spravbyt, a.s. , Prešov za rok 2003 vo výške 8,916.092,23 Sk
celý zisk vo výške 8,916.092,23 Sk sa použije na investície do tepelného hospodárstva, ktoré sú uvedené vo výpise z uznesenia predstavenstva spoločnosti č.03/04 zo zasadnutia dňa 30.3.2004. Uvedené investície sa budú realizovať v súlade so zákonom č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti Prešov REAL, s.r.o. za rok 2003,
b) rozdelenie zisku Prešov REAL, s.r.o. za rok 2003 vo výške 29.517,36 Sk nasledovne:

tvorba rezervného fondu 25.000, - Sk,
tvorba sociálneho fondu 4.517,36 Sk;

5. a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti SaZÚPC, s.r.o. , Prešov,
b) zúčtovať zisk spoločnosti SaZÚPC, s.r.o. , Prešov za rok 2003 vo výške 688.328, - Sk na
účet nerozdelený zisk z minulých rokov;

6. a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti P. H. K. Prešov, s.r.o. ,
b) stratu vo výške 915.545,80 Sk zaúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Mgr. Juraj Hurný v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.