Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

U Z N E S E N I A z XII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 31.5.2004 číslo: 161/2004 k správe o plnení rozpočtu hospodárstva mesta za I. štvrťrok 2004 a návrh

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

k o n š t a t u j e,  že
do rozpočtových opatrení sa premietajú doposiaľ známe zdroje a potreby mesta;

s c h v a ľ u j e  
1. Zníženie príjmov rozpočtu hospodárstva mesta na rok 2004 v sume -45,495.000, - Sk
z toho :

Bežný transfer pre MVD 2,950.000, - Sk
Bežný transfer na sociálne veci – domovy dôchodcov 2,489.000, - Sk
Kapitálový transfer na stavebný úrad 616.000, - Sk
Bežný transfer na matričnú činnosť 67.000, - Sk
Bežný transfer na zabezpečenie preneseného výkonu v oblasti ŠFRB 501.000, - Sk
(z toho mzdy 288.000, - Sk, 100.000, - Sk odvody, 113.000, - Sk tovary a sl. )
Kapitálový transfer na zabezpečenie preneseného výkonu v oblasti ŠFRB 146.000, - Sk
Nedaňové príjmy – prostriedky z predchádzajúceho roka 3,020.000, -Sk
Príjmy z úrokov (diskontné sadzby) 200.000, - Sk
Za užívanie verejného priestranstva 416.000, - Sk
Prevod z rezervného fondu 14,430.000, - Sk
Príjmy z predaja bytov 8,525.000, - Sk
Za služby v zariadení DSS – Slniečko -70.000, - Sk
Za stravné v DSS – Slniečko -170.000, - Sk
Transfer z VÚC na DSS Slniečko -1,000.000, - Sk
Bežný transfer na stavebný úrad -346.000, - Sk
Bežný transfer na školstvo -77,269.000, - Sk

2. Zníženie výdavkov rozpočtu hospodárstva mesta na rok 2004 v sume -45,495.000, -Sk,
z toho:

Kapitola verejno-prospešných služieb a mest. organizácií
- bežný transfer pre MVD (zo ŠR) 2,950.000, - Sk
Kapitola stavebný úrad
- obstaranie kapitálových aktív 616.000, - Sk
Kapitola vnútornej správy
- tovary a služby 67.000, - Sk
Kapitola Kancelária prednostu
- mzdy zamestnancov prenes. výkon v oblasti ŠRFB 288.000, - Sk
- odvody do poisťovní (ŠFRB) 100.000, - Sk
- tovary a ďalšie služby (ŠFRB) 40.000, - Sk
Kapitola hospodárskej prevádzky
- tovary a ďalšie služby zamestnancov pren. výkon v oblasti ŠFRB 73.000, - Sk
- obstaranie kapitálových aktív (ŠFRB) 146.000, - Sk
Kapitola strategického rozvoja
- obstaranie kapitálových aktív ( uzn. MsZ č. 138/2004 ) 3,879.000, - Sk
Kapitola mestského majetku 22,955.000, - Sk
Rozpočtové organizácie
- bežné výdavky domovov dôchodcov 2,489.000, - Sk
(DD Cemjata 1,000 tis. Sk, z toho 312 tis. Sk mzdy, 109 tis. Sk odvody,
579 tis. Sk ostatné tovary a služby.
DD Veselá 1,489 tis. Sk, z toho 160 tis. Sk mzdy, 56 tis. Sk odvody,
52 tis. transfery (odstupné) a 1,221 tis. Sk tovary a služby).
Kapitola sociálnych vecí
- mzdy, poistné a tovary, služby DSS – Slniečko -1,483.000, - Sk
Kapitola stavebného úradu
- poistné do poisťovní -346.000, - Sk
Kapitola školstva a školské rozpočtové organizácie
- tovary a služby škôl a školských zariadení -77,269.000, - Sk

s p l n o m o c ň u j e
Ing. Milana Benča, primátora mesta
realizovať úpravu rozpočtu v prípade účelovo určených dotácií a transferov zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v priebehu rozpočtového roka 2004 formou rozpočtových opatrení.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Mgr. Juraj Hurný v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.