Mesto PREŠOV

Tuesday - 20. April 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu 8. zasadnutia Mestskej rady v Prešove, 7.9.2015

POZVÁNKA


Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 8. zasadnutie Mestskej rady v Prešove,
ktoré sa uskutoční


dňa 7. septembra 2015 (pondelok) so začiatkom o 13.00 hod.

v prijímacej sieni Mestského úradu v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 1. poschodie.


Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhu programu.


Návrh programu:

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2015 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Prešov počas volebnej kampane.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2015, ktorým sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta Prešov č. 87/1999 o hlasovaní a dokladovaní zmien obsahu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 122/2003, ktorým sa určujú niektoré podmienky užívania bytových domov na území mesta.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

3. Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

4. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2015.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

5. Informácia o implementácii projektu s názvom „Zariadenie pre seniorov Náruč,
Veselá 1, 080 01 Prešov".
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

6. Informatívna správa o stave príprav na vznik oblastnej organizácie cestovného ruchu v Prešove.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

7. Návrh na odpustenie dlhu na nájomnom.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

8. Návrh rozpočtového opatrenia č. 10.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

10. Informatívna správa o stavebných aktivitách v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta za I. polrok 2015.
Predkladá: Ing. arch. Mária Čutková, vedúca odboru územného plánovania a stavebného úradu MsÚ

11. Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

12. Návrh podmienok pre vstup mesta Prešov do združenia právnických osôb – Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

13. Návrh na pričlenenie obce Tulčík do spoločného školského úradu mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

14. Informácia o zmene zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy Jána Pöschla, Prostějovská 36, 080 01 Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

15. Návrh na zvolanie 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove

16. Rôzne.

17. Záver.

 

                                                                    Ing. Andrea Turčanová, v. r.

                                                                         primátorka mesa

 


Zverejnil: Svetlana Bučková Mgr. 28.8.2015 15:09
Aktualizoval: Iveta Feckova 2.9.2015 08:29 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.