Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb, oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 24, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Viera Horňáková, tel. 051/3100553,
PhDr. Katarína Kvokačková, tel. 051/3100553
Na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:
- vyplniť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ako prílohu je nevyhnutné doložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
Poplatok:
bez poplatku
Lehota na vybavenie:
30 dní
Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z .z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

Prílohy

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 15.4.2016 08:46
presov.vadium.sk