Mesto PREŠOV

Thursday - 02. December 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, 21.9.2015

POZVÁNKA

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční


dňa 21. septembra 2015 (pondelok) so začiatkom o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhu programu.

 

Návrh programu:


1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva.

3. Návrh na zmenu Stanov akciových spoločností Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. a Technické služby mesta Prešov, a. s.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 87/1999 o ohlasovaní a dokladovaní zmien obsahu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 122/2003, ktorým sa určujú niektoré podmienky užívania bytových domov na území mesta.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

5. Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

6. Správa o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

7. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2015.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

8. Informácia o implementácii projektu s názvom „Zariadenie pre seniorov Náruč,
Veselá 1, 080 01 Prešov".
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

9. Informatívna správa o stave príprav na vznik Oblastnej organizácie cestovného ruchu
v Prešove.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

10. Návrh rozpočtového opatrenia č. 10.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

11. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

12. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

13. Návrh na odpustenie dlhu na nájomnom.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

14. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta za I. polrok 2015.
Predkladá: Ing. arch. Mária Čutková, vedúca odboru územného plánovania a stavebného úradu MsÚ

15. Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

16. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

17. Návrh podmienok pre vstup Mesta Prešov do združenia právnických osôb – Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARR – PSK).
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

18. Návrh na pričlenenie obce Tulčík do spoločného školského úradu mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

19. Informácia o zmene zriaďovacích listín škôl.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

20. Návrh na zmenu členov Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov školstva a telesnej kultúry.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

21. Rôzne.

22. Záver.


16.00 – 16.30 Vystúpenia obyvateľov mesta, po ňom nasleduje bod Rôzne.

 

 

                                                                                  Ing. Andrea Turčanová, v. r.

                                                                                          primátorka mesta


Zverejnil: Svetlana Bučková Mgr. 10.9.2015 15:52
Aktualizoval: Iveta Feckova 17.9.2015 16:18 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.