Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhu programu.

Hlasovania :

Aktualizoval: Administrator 22.9.2015 16:37
presov.vadium.sk