Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Prešove

DELEGOVANIE  ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE V PREŠOVE

Podľa § 49 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  politická strana alebo koalície, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky deleguje člena a náhradníka  do okrskovej volebnej komisie do 11.1.2016.

Do okrskových volebných komisií v Prešove majú právo delegovať člena a náhradníka politické subjekty, ktorých zoznam je zverejnený na stránke MV SR: 
http://www.minv.sk/?nr16_kandidati.

Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky je na území mesta Prešov vytvorených  81  volebných okrskov.

Zoznam volebných okrskov nájdete na: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=25477.
Viac informácií o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností na území mesta Prešov nájdete v aplikácii egov.presov.sk.


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje: 
a)    meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b)    meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
c)    podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme poštou alebo osobne  do podateľne Mestského úradu v Prešove na adresu: 
Primátorka mesta Prešov, 
Mestský úrad v Prešove,  
Hlavná 73, 
080 01 Prešov 

alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu volebne.komisie@presov.sk.

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty, t. j.  11. januára 2016. Na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
Viac aj na stránke MV SR: http://www.minv.sk/?nr16-delegovaniePrvé zasadnutie okrskových volebných komisií sa uskutoční

dňa 25. januára 2016 (pondelok)

vo veľkej zasadačke Okresného úradu v Prešove,

Námestie mieru 3, takto: 
 Číslo okrskovej volebnej komisie  čas začiatku
  1 až 20  o   8,30 hod.
 21 až 40  o 10,30 hod.
 41 až 60  o 13,00 hod.
 61 až 81  o 15,00 hod.


Člen okrskovej volebnej komisie sa zúčastní na 1. zasadnutí okrskových volebných komisií v hodinu určenú pre volebný okrsok, do ktorého bol delegovaný. Zámena času nie je možná. Pozvánka na 1. zasadnutie okrskovej volebnej komisie bude členovi doručená na adresu uvedenú v oznámení o delegovaní za člena a náhradníka.

Kontaktná osoba:
Ľudmila Líšková,
č. tel: 051/3100 520,  mobil 0905 352 608

e-mail:  ludmila.liskova@presov.skAktualizoval: Mariana Hurná, Ing. 18.12.2015 18:51
presov.vadium.sk