Mesto PREŠOV

Saturday - 27. November 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE zo XIV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 27.9.2004 číslo: 203/2004 k správe o plnení rozpočtu hospodárstva mesta za I. polrok 2004 a návrh rozpočtových opatrení

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

k o n š t a t u j e, ž e
do rozpočtových opatrení sa premietajú doposiaľ známe zdroje a potreby mesta;

s c h v a ľ u j e
l. Rozpočtové opatrenia

PRÍJMY

A. Zvýšenie rozpočtu príjmov

1. Daň z nehnuteľností 6,000.000, - Sk
2. Daň z predaja alkohol. nápojov a tabak. výrobkov 1,500.000, - Sk
3. Daň za zábavné hracie prístroje 8.000, - Sk
4. Daň zo vstupného 100.000, - Sk
5. Daň za užívanie verejného priestranstva 84.000, - Sk
6. Príjmy z prenájmu budov a objektov (Spravbyt, a.s. ) 2,400.000, - Sk
7. Príjmy zo správnych poplatkov ( za Stavebný úrad) 300.000, - Sk
8. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 14.000, - Sk
9. Za prebytočný hnuteľný majetok 72.000, - Sk
10. Za stravné v materských školách 500.000, - Sk
11. Za materské školy – príspevky rodičov 1,200.000, - Sk
12. Z odvodu po finančnom zúčtovaní 12.000, - Sk
13. Vlastné bežné príjmy škôl 3,500.000, - Sk
14. Prevod z Fondu obnovy a záchrany MPR 1,100.000, - Sk
15. Transfer na bežné výdavky na prenesený výkon – stavebný poriadok
a vyvlastňovacie konanie 227.000, - Sk
16. Transfer na bežné výdavky na prenesený výkon – oblasť Štátneho
fondu rozvoja bývania 14.000, - Sk
17. Dotácia na obstarávanie nájomných bytov 8.251.000, - Sk
18. Transfer na kapitálové investície – kamerový systém 300.000, - Sk
19. Transfer na kapitálové výdavky - cyklistický chodník 500.000, - Sk
20. Transfer na bežné výdavky – výdavky spojené so separov. zberom 212.000, - Sk
21. Transfer na bežné výdavky škôl- dofinancovanie dlhov z roku 2003 2,918.000, - Sk
22. Transfer na bežné výdavky – origin.kompetencie (dohod.konanie) 1,081.000, - Sk
23. Transfer na bežné výdavky – prenes. kompetencie (dohod.konanie) 3,237.000, - Sk
24. Transfer na bežné výdavky – prenes.kompetencie – súťaže a iné 1,123.000, - Sk
25. Transfer na kapitálové výdavky – prenesené kompetencie 8,310.000, - Sk
26. Transfer na dokončenie telocvične ZŠ Sibírska (KBV) 6,000.000, - Sk
27. Transfer na dofin. rozostavaných stavieb v školstve – ZUŠ Baštová 4,845.000, - Sk
28. Transfer na kapitálové výdavky - Domov dôchodcov, Cemjata 500.000, - Sk
29. Grant pre mesto od fyzickej osoby (Kataríny Ebel) 93.000, - Sk
30. Grant z prostriedkov PHARE – „Ľudské zdroje“ 1,500.000, - Sk
31. Kapitálové granty – školstvo (darovacie prostriedky) 450.000, - Sk
Zvýšenie rozpočtu príjmov spolu 56,351.000, - Sk

B. Zníženie rozpočtu príjmov

1. Za jasle – príspevky rodičov - 224.000, - Sk
2. Za stravné v detských jasliach - 107.000, - Sk
3. Transfer na bežné výdavky pre opatrovateľskú službu - 1.323.000, - Sk
Zníženie rozpočtu príjmov spolu - 1.654.000, - Sk

C. Zníženie podpory zo ŠFRB vo forme úveru -

35,249.000, - Sk
Celkové zvýšenie rozpočtu príjmov 19,448.000, - Sk

VÝDAVKY

A. Zvýšenie rozpočtu výdavkov

Kapitola mestskej polície
- obstaranie kapitálových aktív – kamerový systém 600.000, - Sk
Kapitola stavebného úradu
- mzdy a odvody zamestnancov stavebného úradu 527.000, - Sk

Kapitola Kancelárie prednostu
- mzdy a odvody zamestnancov pren. výkonu št. správy – ŠFRB 14.000, - Sk
Kapitola sociálnych vecí
- jednorázové dávky pre rodiny s deťmi (letný tábor) 150.000, - Sk
Kapitola výstavby
- kapitálové výdavky na financovanie cyklist. chodníka (z transferu) 500.000, - Sk
- výdavky na realizáciu stavby 54 b. j. Sabinovská – Majakovského 24,602.000, - Sk
( z toho úver ŠFRB 11,251 tis. Sk, dotácia 8,251 tis. Sk,
vlastné zdroje 5,100 tis. Sk)
- kapitálové výdavky na realizáciu stavieb (úprava plánu) 3,879.000, - Sk
- kapitálové výdavky na realizáciu výstavby telocvične ZŠ Sibírska 6,000.000, - Sk
(KBV)
Kapitola všeobecnej pokladničnej správy
- transfer pre Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu – plnenie
uznesenia MsZ č. 124/2004 100.000, - Sk
- transfer pre Komunitnú nadáciu (z poskytnutého grantu) 93.000, - Sk
- transfer na obnovu národnej kultúrnej pamiatky RK FÚ Solivar 100.000, - Sk
( z Fondu obnovy a záchrany MPR a NKP)
- transfer na záchranu šachty Leopold pre STM Košice, Múzeum 300.000, - Sk
Solivar (z Fondu obnovy a záchrany MPR a NKP)
Kapitola strategického rozvoja
- bežné výdavky na financovanie projektu „Ľudské zdroje“ 1,500.000, - Sk
Kapitola Kancelárie primátora
- bežné výdavky na inzerciu a propagáciu mesta 150.000, - Sk
Kapitola hospodárskej prevádzky
- obstaranie motorového vozidla pre potreby Mestského úradu 700.000, - Sk
Kapitola vnútornej správy
- bežné výdavky na služby – poštovné 400.000, - Sk
Kapitola školstva
- bežné výdavky na tovary a služby školských zariadení
bez právnej subjektivity ( z vlastných príjmov) 1,700.000, - Sk
Kapitola verejno-prospešných služieb a mestských organizácií
- bežné výdavky spojené s financovaním separovaného zberu 212.000, - Sk
(z prostriedkov Recyk. fondu),
- bežné výdavky za služby spojené so správou mestských
komunikácií zo obdobie 1.7. - 31.12.2004 108.000, - Sk
- na výdavky za spotrebovanú elektrickú energiu – doplatok z r. 2003 517.000, - Sk
- na výdavky spojené so zimnou údržbou ciest a chodníkov a čistenie
krajníc 2,424.000, - Sk
- na výdavky spojené s prevádzkovaním WC 390.000, - Sk
- transfer pre PKO na rekonštrukciu sociálnych zariadení v objekte
Čierny orol (z Fondu obnovy a záchrany MPR a NKP) 700.000, - Sk
Rozpočtové organizácie – školstvo
- bežné výdavky na tovary a služby – odĺženie za rok 2003 2,918.000, - Sk
- bežné výdavky na tovary a služby škôl a zariadení - dohodovacie
konanie, z toho 3,237 prenesené a 1,081 tis. Sk orig. kompetencie) 4,318.000, - Sk
- bežné výdavky na mzdy a transfery pre školy a zariadenia 1,123.000, - Sk
- bežné výdavky na tovary a služby školstva z vlastných príjmov 3,500.000, - Sk
- kapitálové výdavky na prenesené kompetencie školstva 8,310.000, - Sk
- kapitálové výdavky na dofin. rozostavanej stavby ZUŠ Baštová 4,845.000, - Sk
- kapitálové výdavky škôl z darovacích prostriedkov 450.000, - Sk
Rozpočtová organizácia – Domov dôchodcov Cemjata
- kapitálové výdavky na Rekonštrukciu vodovodného a odpadového
potrubia a zdroja pitnej vody 500.000, - Sk
Zvýšenie rozpočtu výdavkov spolu 71,630.000, - Sk

B. Zníženie rozpočtu výdavkov

Kapitola detských jaslí
- bežné výdavky detských jaslí - 480.000, - Sk
Kapitola strategického rozvoja
- obstaranie kapitálových aktív (projektová dokumentácia škôl) - 3,879.000, - Sk
Kapitola výstavby
- kapitálové výdavky na financ. 170 b. j. Sabinovská –Majakovského - 46,500.000, - Sk
Kapitola sociálnych vecí
- bežné výdavky na opatrovateľskú službu - 1,323.000, - Sk
Zníženie rozpočtu výdavkov spolu - 52,182.000, - Sk
Celkové zvýšenie rozpočtu výdavkov 19,448.000, - Sk

2. Úpravu záväzných ukazovateľov – mzdových prostriedkov
Mzdy zamestnancov preneseného výkonu ŠFRB 298.000, - Sk
Mzdy zamestnancov stavebného úradu 3,068.000, - Sk
Mzdy zamestnancov opatrovateľskej služby 4,442.000, - Sk
Mzdy zamestnancov Mestskej správy služieb 5,000.000, - Sk

ž i a d a

Ing. Milana Benča, primátora mesta
vykonať legislatívne postupy k zrušeniu Strediska služieb školám, rozpočtovej organizácie, najneskôr k 31. 12. 2004 a zabezpečiť personálne náležitosti zamestnancov rozpočtovej organizácie z titulu zrušenia subjektu.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: JUDr. Katarína Ďurčanská v.r.
Dorota Straková Ing. Štefan Vaško v.r.
PhDr. Ivan Benko v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.