Informácia k zmenám v oblasti určovania pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov

Dňa 27.4.2016 bolo Mestským zastupiteľstvom v Prešove schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov, ktoré nadobudne účinnosť 27.5.2016. Uvedeným nariadením sa zrušilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 100/2001 o usmerňovaní ekonomickej činnosti na území mesta Prešov a Všeobecné záväzné nariadenie mesta Prešov č. 179/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov.

Zrušením VZN mesta Prešov č. 100/2001 o usmerňovaní ekonomickej činnosti na území mesta Prešov mesto Prešov už nevydáva záväzné stanoviská k začatiu podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky na území mesta Prešov, ak to osobitný predpis neustanovuje inak. V uvedenej oblasti sa podnikateľský subjekt riadi zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a spolupracuje s Odborom živnostenského podnikania, Okresného úradu v Prešove.

Schválené VZN č. 6/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov určuje pravidlá času v obchode a času prevádzky služieb. Na základe týchto pravidiel a rozmedzia prevádzkového času, ktoré mesto určilo, prevádzkovateľ určí prevádzkovú dobu určenú pre spotrebiteľa v rozmedzí podľa pravidiel ustanovených vo VZN č. 6/2016 a označí ho na viditeľnom mieste prevádzky. Taktiež zmeny, prerušenie, dočasné zatvorenie si prevádzkovateľ stanovuje bez súhlasu mesta, čo v praxi znamená, že Mesto Prešov už neeviduje ohlásenia a nevydáva potvrdenia ani rozhodnutia k určeniu prevádzkového času, jednorazovej zmeny prevádzkového času, neeviduje ohlásenia dočasného uzatvorenia prevádzkarne. Povinnosť podnikateľských subjektov však zostáva pri zrušení prevádzkarne. Oznamovacia povinnosť voči Mestu Prešov o zrušení prevádzkarne, kde prevádzkovateľ písomne informuje mesto o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu a o dátume zrušenia prevádzkarne.

Prevádzkovatelia prevádzkarní, ktorí pred účinnosťou tohto nariadenia mali prevádzkový čas upravený inak, ako je uvedené vo VZN č. 6/2016, upravia prevádzkový čas v súlade s týmto nariadením, najneskôr do 3 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Prílohy

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 26.5.2016 10:29
presov.vadium.sk