Ohlásenie k zápisu samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie

Prijíma:
 MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor ekonomiky a podnikania, oddelenie daní, poplatkov a podnikania, Jarková 24, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Daniel Kormoš, tel. 051/3100243
K vybaveniu potrebujete:
- list vlastníctva resp. nájomnú zmluvu k pozemku, na ktorom bude realizovaná činnosť
Pre živočíšnu výrobu potrebujete doložiť stanovisko:
- Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Prešove, Levočská 112
- Mestského úradu v Prešove, odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb
Poplatok:
6,50 €
Lehota na vybavenie:
do 30 dní
Zákonná úprava:
zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov

Prílohy

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 26.5.2016 10:34
presov.vadium.sk