UZNESENIE zo XIV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 27.9.2004 číslo: 212/2004 k návrhu na vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov, Veselá 1, Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

v y m e n ú v a

na základe výsledkov výberového konania a na návrh primátora mesta, Mgr. Jozefa Dobroviča za riaditeľa Domova dôchodcov, Veselá 1, Prešov, dňom 1.10.2004.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: JUDr. Katarína Ďurčanská v.r.
Dorota Straková Ing. Štefan Vaško v.r.
PhDr. Ivan Benko v.r.

presov.vadium.sk