Mesto PREŠOV

Saturday - 27. November 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE zo XIV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 27.9.2004 číslo: 216/2004 k majetkovým prevodom

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

z r u š u j e

Uznesenie č. 111/2003 zo dňa 24.11.2003
bod 4
Odkúpenie časti pozemku parcela č. KN-E 1130/2, ttp o výmere 462 m2 od vlastníkov vedených na LV 11268 podľa GP č. 81/03
- za cenu 150, - Sk/m2
Dôvod: Z dôvodu nízkej ceny zo strany vlastníkov nebola ochota podpísať kúpne zmluvy.

Uznesenie č. 224/2001 zo dňa 26.3.2001
bod 10
Odpredaj pozemkov v areáli bývalý SOLITEX parc. č. KN 458/1 o výmere 5.288 m2 zast. plocha, parc. č. KN 458/2 o výmere 635 m2 zast. plocha, parc. č. KN 458/23 o výmere 68 m2
zast. plocha do spoluvlastníctva v podiele:
1. ATAK VDI, Jarková 4, Prešov – 1620/5923
2. OVALS, s.r.o. , Pod Lesíkom 4, Šar. Michaľany – 746/5923
3. Anton Gellet, s.r.o. , Bajkalská 32, Prešov – 3270/5923,
k. ú. Solivar, Ul. Solivarská
- za cenu 350, - Sk/m2
Dôvod: Nedostatok finančných prostriedkov na strane kupujúcich – odôvodňujú to vysokou
cenou.

m e n í

Uznesenie č. 200/2004 zo dňa 26.7.2004
bod 8
Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 5783/1 o výmere cca 60 m2 ost. plocha na Ul. Požiarnickej v k. ú. Prešov Ing. Henriete Mihalikovej, Prostějovská 10, Prešov / presná výmera bude známa až po vyhotovení GP/ s podmienkou zriadenia vecného bremena práva prechodu pre prevádzku zdravotníckych potrieb a zachovania charakteru odpredanej plochy ako verejného priestranstva bez plotenia
- za cenu 500, - Sk/m2
na
Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 5783/4 o výmere 72 m2 ost. plocha na Ul. Požiarnickej v k. ú. Prešov Ing. Henriete Mihalikovej, Prostějovská 10, Prešov s podmienkou zriadenia vecného bremena práva prechodu pre prevádzku zdravotníckych potrieb a zachovania charakteru odpredanej plochy ako verejného priestranstva bez plotenia
- za cenu 500, - Sk/m2
Dôvod: Upresnenie výmery po vyhotovení GP

Uznesenie č. 200/2004 zo dňa 26.7.2004
bod 11
Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 960 o výmere cca 200 m2, k. ú. Nižná Šebastová Antonovi Vrábeľovi a manž. Anne, Prostějovská 6, Prešov /presná výmera bude známa až po vyhotovení GP/
- za cenu 350, - Sk/m2 s podmienkou vyčlenenia pásu na chodník od potoka
na
Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 960/4 o výmere 267 m2, k. ú. Nižná Šebastová Antonovi Vrábeľovi a manž. Anne, Prostějovská 6, Prešov
- za cenu 350, - Sk/m2
Dôvod: Upresnenie výmery po vyhotovení GP

Uznesenie č. 200/2004 zo dňa 26.7.2004
bod 12
Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 905/1, k. ú. Solivar, Ul. Kutuzovova Petrovi Malinovskému a manž. Oľge, Kutuzovova 10, Prešov o výmere cca 153 m2
- za cenu 250, - Sk/m2
na
Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 905/1, k. ú. Solivar, Ul. Kutuzovova Petrovi Malinovskému a manž. Oľge, Kutuzovova 10, Prešov o výmere 170 m2
- za cenu 250, - Sk/m2
Dôvod: Upresnenie výmery po vyhotovení GP

Uznesenie č. 200/2004 zo dňa 26.7.2004
bod 15
Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 960 o výmere cca 200 m2, k. ú. Nižná Šebastová Antónii Žigovej, Volgogradská 38, Prešov
- za cenu 350, - Sk/m2
na
Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 960/6 o výmere 325 m2, k. ú. Nižná Šebastová Antónii Žigovej, Volgogradská 38, Prešov
- za cenu 350, - Sk/m2
Dôvod: Upresnenie výmery po vyhotovení GP

Uznesenie č. 86/2003 zo dňa 29.9.2003
bod 7
Odpredaj stavby súp. č. 11222 umiestnenej na pozemku parc. č. KN 2600/93 v celosti a pozemku parc. č. KN 2600/93 o výmere 89 m2 zast. plocha v podiele ˝ , všetko v k. ú. Solivar firme Ing. Mária Hanzélyová – MARIKA, Kutuzovova 29, Prešov
- za cenu 259.200, - Sk s podmienkou zachovania parkoviska na streche objektu a realizovania prípadných opráv na vlastné náklady
na
Odpredaj stavby súp. č. 11222 umiestnenej na pozemku parc. č. KN 2600/93 v celosti a pozemku parc. č. KN 2600/93 o výmere 89 m2 zast. plocha v podiele ˝ , všetko v k. ú. Solivar firme Ing. Mária Hanzélyová – MARIKA, Kutuzovova 29, Prešov
- za cenu 200.000, - Sk s podmienkou zachovania parkoviska na streche objektu a realizovania prípadných opráv na vlastné náklady
Dôvod: Opakované vytopenie priestorov, ktoré sú nepoužiteľné bez generálnej opravy.

s c h v a ľ u j e

1. Odkúpenie pozemku parc. č. KN 1729/3 orná pôda o výmere 1.706 m2 , vytvorený GP
z pôvodného pozemku mpč. 1729/1 na Ul. K Surdoku v k. ú. Prešov od
- Milana Turka, Dilongova 50, Prešov v podiele 1/2
- Magdalény Mihalicovej, Palárikova 4, Prešov v podiele 1/16
- Terézie Harkabusovej, Vaľkovská 19, Prešov v podiele 1/16
- Kamily Harkabusovej, Slnečná 16, Prešov v podiele 1/16
- Dariny Prevužňákovej, Dvorníkova 5, Košice v podiele 1/16
- Jany Horňákovej, Arm.gen. Svobodu 2, Prešov v podiele 1/16
- Daniely Maníkovej, Ďumbierska 1, Prešov v podiele1/16
- Beáty Turekovej , Sabinovská 16, Prešov podiele 1/16
- Anny Barenyovej, Sabinovská 16, Prešov v podiele 1/16
- za cenu 150, - Sk/m2

2. Odkúpenie pozemku parc. č. 1389/2 o výmere 13 m2 zast. plocha, ktorý vznikol na základe GP z pôvodnej parc. č. 1389 na Ul. Soľnobanskej v k. ú. Solivar od Jána
Tarbaja a manž. Daniely, Tajovského 56, Prešov
- za cenu 150, - Sk/m2

3. Odpredaj energetických zariadení vo vlastníctve mesta v rámci stavby Prešov –176
nájomných bytov + TV Stará tehelňa Východoslovenskej energetike , a.s. , Košice
- za cenu 2,685.566, - Sk

4. 1. Združuje finančné prostriedky vo výške 1 411 791, - Sk /50% z celkových nákladov/ na
realizáciu stavebného objektu SO 16 – Vonkajšie NN rozvody v rámci stavby-
Prešov 190 nájomných bytov a technickej vybavenosti na Ul. Majakovského
a Sabinovská.
2. Združuje finančné prostriedky vo výške 169 645 , - Sk /50 % z celkových nákladov/ na
realizáciu stavebného objektu –SO 01 – Predĺženie elektrického NN vedenia v rámci
stavby Prešov- IBV Nižná Šebastová, Ul. Poľná.

Budúcim prevádzkovateľom, správcom a vlastníkom predmetnej stavby, stavebného
objektu SO 16-Vonkajšie NN rozvody bude Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská
31, 042 91 Košice, čo zmluvné strany svojimi podpismi potvrdia.
Prispievateľ prehlasuje, že za svoj príspevok nebude požadovať adekvátny podiel
titulom účasti na majetku prijímateľa, čo prispievateľ svojim podpisom potvrdí.

5. Odpredaj pozemku parc. č. KN 14993/2 o výmere 266 m2, záhrada, k. ú. Prešov, lokalita
Za Kalváriou Martine Wilmovej, Za Kalváriou 122, Prešov a Oľge Donnelly, Za
Kalváriou 122, Prešov
- za cenu 50, - Sk/m2.

6. Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 15639/2 záhrady /pôvodne mpč. 1121/1, 1124
vedené v PKV č. 256/o výmere cca 40 m2/ presná výmera bude známa po vyhotovení GP/
v k. ú. Prešov- Cemjata Róbertovi Maňkošovi, Baštová 1, Prešov
- za cenu 150, - Sk/m2

7. Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 960/2 o výmere 787 m2, záhrada v k. ú. Nižná
Šebastová Alfrédovi Rusňákovi a manž. Nikol, Vranovská 10, Prešov
- za cenu je 350, - Sk/m2

8. Odpredaj pozemku parc. č. KN 3228/3 o výmere 31 m2 zast. plocha na Ul. B. Němcovej
v k. ú. Solivar Ľubošovi Kráľovi a manž. Anne, Nám. osloboditeľov 7, Prešov
- za cenu 150, - Sk/m2

9. Odpredaj nefunkčných bývalých verejných WC a priľahlých pozemkov na sídlisku
Šváby nasledovne:
- stavba súp. číslo 12235 umiestnená na pozemku parc. č. KN 2861/18,
- pozemok parc. č. KN 2861/18 zast. plochy a nádvoria o výmere 121 m2 ,
- pozemok parc. č. KN 2861/119, zast. plochy o výmere 174 m2,
- pozemok parc. č. KN 2861/120, zast. plochy o výmere 53 m2
spolu pozemky o výmere 348 m2, všetko v k. ú. Solivar firme RM-služby, s.r.o. ,
Exnárova 11, Prešov, zastúpenej Doc. Ing. Róbertom Štefkom, PhD.
- za cenu 530.000, - Sk
s vecným bremenom zachovania rampy na pozemku KN 2861/120

10. Odpredaj nefunkčných bývalých verejných WC a priľahlého pozemku na Sídlisku III –
oblasť NS Centrum nasledovne:
- stavba súp. číslo 12234 umiestnená na pozemku parc. č. KN 9310/537,
- pozemok parc. č. KN 9310/537 zast. plochy a nádvoria o výmere 70 m2 ,
- časť pozemku parc. č. KN 9310/534 zast. plochy o výmere 216 m2,

spolu pozemky o výmere 286 m2, všetko v k. ú. Prešov firme VICTORIA Prešov, s.r.o. ,
Bratislavská 12, Prešov
- za cenu 450.000, - Sk

11. Odpredaj objektu bývalej hájenky Šidlovec /Ul. Slnečná 45/ a priľahlé pozemky
nasledovne:
- stavba súp. číslo 5445 umiestnená na pozemku parc. č. KN 1774,
- pozemok parc. č. KN 1774 zast. plocha o výmere 236 m2 ,
- pozemok parc. č. KN 1775 záhrada o výmere 261 m2,
- pozemok parc. č. KN 1776 orná pôda o výmere 1.072 m2,
- časť pozemku parc. č. KN 1 záhrada o výmere cca 1.550 m2 /presná výmere bude
známa po vyhotovení GP/,
- pozemok parc. č. KN 14014/3 zast. plocha o výmere 79 m2,
spolu pozemky o výmere cca 3.200 m2, všetko v k. ú. Prešov. Dušanovi Fidesovi,
Slnečná 45, Prešov
takto:
- stavba súp. číslo 5445 umiestnená na pozemku parc. č. KN 1774
za cenu 40.000, - Sk
- pozemky parc. č. KN 1774,1775,1776 a 14014/3
za jednotkovú cenu 800, - Sk/m2.
- pozemok parc. č. KN 1 z dôvodu zmenšenia jeho šírky zámenou pozemkov
a posunutím do ochranného pásma lesa
za cenu 500, - Sk/m2

12. Odpredaj pozemku parc. č. KN 62/2 o výmere 867 m2 , zast. plocha, stavba súp. č. 6641 na
pozemku parc. č. KN 62/5 a pozemku parc. č. KN 62/5 o výmere 313 m2, zast. plocha, k. ú.
Solivar firme REKLAMA,
s.r.o. , Ul. 17. novembra 13, Prešov, zastúpená Vladimírom Štrausom
takto:
- stavba súp. č. 6641 na pozemku parc. č. 62/5
za cenu 1,140.716, - Sk
- pozemky parc. č. KN 62/2 a KN 62/5
za cenu 944.284, - Sk

13. Odpredaj časti pozemku parc. č. 9819/9 o výmere cca 200 m2 a parc. č. 5097/16 o výmere
cca 200 m2 /presná výmera bude známa po vyhotovení GP/ Ing. Petrovi Dzadíkovi-
Velotera, Sabinovská 19, Prešov a Ľubošovi Dzadíkovi- TES, Karpatská 15, Prešov
každému v 1/2
- za cenu 2.160, - Sk/m2

14. a) Odpredaj prenajatých nehnuteľností na Ul. Pod Táborom
/tzv. azylový dom/ nasledovne:
- objekt útulku na pozemku parc. č. KN 14831/5 za 1, - Sk
- objekt jedálne na pozemku parc. č. KN 14831/4 za 1, - Sk
b) Dlhodobý prenájom na 15 rokov
- pozemok parc. č. KN 14831/4
- pozemok parc. č. KN 14831/5
a časť priľahlého pozemku parc. č. KN 214831/2 ako časti
mpč. 937, 938, 939, 940, 941, 942 a 944
za cenu 1, - Sk ročne
Gréckokatolíckej diecéznej charite, Hlavná 2, Prešov.

15. Odpredaj tenisovej časti športového areálu Šalgovík, t.j. časti pozemkov:
- parc. č. KN 10/1 o výmere 721 m2 ostatná plocha,
- KN 12 o výmere 1.014 m2 ttp,
- 301/9 o výmere 1.263 m2 orná pôda
v k. ú. Šalgovík v celkovom rozsahu cca 2.500 m2 (presná výmera bude známa po
vyhotovení GP) Tenisovému klubu Prešov, Obrancov mieru 17, Prešov
- za cenu 160, – Sk/m2 s podmienkou zachovania účelu využitia na športovú činnosť
na obdobie minimálne 10 rokov.
16. Dlhodobý prenájom na 15 rokov týchto pozemkov:
- pozemok parc. č. KN 16263, zast. plocha o výmere 217 m2 pod objektom súp. č. 4892
- pozemok parc. č. KN 16262 zast. plocha o výmere 300 m2 pod objektom súp. č. 7582
- pozemok parc. č. KN 16261 zast. plocha o výmere 308 m2 pod objektom súp. č. 7583
- pozemok parc. č. KN 16264, zast. plocha o výmere 305 m2 pod objektom súp. č. 7584
- pozemok parc. č. KN 16260/1 o výmere 8.842 m2ost. plocha, k. ú. Prešov
v areáli bývalej Materskej škôlky na Ul. M. Nešpora, Prešov firme B. Q. M, s.r.o. ,
Bottova 5, Prešov
- cena nájmu za rok je 15, - Sk/m2

17. Zámena pozemkov, t.j. - mestské pozemky parc. č. KN 14737/2 o výmere 40 m2 zast.
plochy a parc. č. KN 14738/2 o výmere 705 m2 zast. plochy , k. ú. Prešov /lokalita Sekčov
- pred OPÁLOM/ - celková výmera 745 m2
za pozemky parc. č. KN 14736/5 o výmere 293 m2 zast. plochy , parc. č. KN 14736/6
o výmere 452 m2 zast. plocha , k. ú. Prešov /lokalita Sekčov – pred OPÁLOM/ - celková
výmera 745 m2 Jána Molitorisa- AUTOMONT, Širiava 448, Hanušovce nad Topľou.

n e s ch v a ľu j e

18. Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 15092 lesná pôda o výmere cca 60 m2 na Ul. Líščej
v k. ú. Prešov – Vydumanec /presná výmera bude známa po vyhotovení GP/ Viere
Madejovej, Líščia 1, Prešov.

19. Odkúpenie zbývajúcej časti parcely č. KN 6616/7 o výmere 4.419 m2 ost. plocha v k. ú.
Prešov a parc. č. KN 6616/58 o výmere 732 m2 zast. plochy, k. ú. Prešov Aurélii
Kováčikovej, Hlavná 102, Prešov a Helene Šafrankovej, Pod Kamennou baňou 7, Prešov

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: JUDr. Katarína Ďurčanská v.r.
Dorota Straková Ing. Štefan Vaško v.r.
PhDr. Ivan Benko v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.