UZNESENIE zo XIV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 27.9.2004 číslo: 218/2004 k správe o aktuálnom stave a zámeroch v športových kluboch FC TATRAN Prešov a P. H. K. Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

b e r i e n a v e d o m i e
správu o aktuálnom stave a zámeroch v športových kluboch FC Tatran Prešov a P. H. K. Prešov;

s c h v a ľ u j e
vstup mesta Prešov do obchodnej spoločnosti TATRANREAL, a.s. Prešov nepeňažným vkladom vo výške 34 % základného imania;

ž i a d a
Ing. Milana Benča, primátora mesta
a) vyčleniť v rozpočte mesta na rok 2005, 2006 a 2007 čiastku 1,700.000, - Sk ročne na navýšenie základného imania FC TATRAN Prešov, a.s. ;
b) zvolať rokovanie so zástupcami subjektov, ktorí majú záujem o založenie TATRANREAL, a.s. , Prešov za účelom doriešenia výšky ich nepeňažného a peňažného vkladu;
c) vyčleniť v rozpočte mesta na rok 2005 finančný príspevok klubom využívajúcich ľadovú plochu zimného štadióna v čiastke 836, - Sk za ľadohodinu, maximálne do výšky 2,100.000, - Sk v podiele: P. H. K. , n.o. 2.104 hodín, Kraso oddiel 224 hodín, ženský hokej 115 hodín a verejné korčuľovanie 68 hodín;
d) zapracovať do návrhu rozpočtových opatrení za III. štvrťrok 2004 príspevok pre kluby využívajúce ľadovú plochu Zimného štadióna do výšky 1,1 mil. Sk podľa skutočne vyčerpaných ľadohodín;
e) zapracovať v rozpočte mesta na rok 2005 finančné prostriedky potrebné na rekonštrukciu zariadenia na výrobu ľadu v súlade s projektovou dokumentáciou.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: JUDr. Katarína Ďurčanská v.r.
Dorota Straková Ing. Štefan Vaško v.r.
PhDr. Ivan Benko v.r.

Tak prečítané pri schvaľovaní uznesenia:

c) vyčleniť v rozpočte mesta na rok 2005 finančný príspevok klubom využívajúcich ľadovú plochu zimného štadióna pre P. H. K. , n.o. , Kraso oddiel, Ženský hokej, Verejné korčuľovanie v čiastke 836, - Sk na ľadohodinu, maximálne do výšky 2,100.000, - Sk v podiele P. H. K. , n.o. 2.104 hodín, Kraso oddiel 224 hodín, Ženský hokej 115 hodín a Verejné korčuľovanie 68 hodín;

presov.vadium.sk