Mesto PREŠOV

Saturday - 27. November 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE zo XIV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 27.9.2004 číslo: 220/2004 k návrhu poslanca MsZ Mgr. Juraja Hurného, ktorý súvisí s rekonštrukciou objektov na Ul. pod Táborom

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

ž i a d a
Ing. Milana Benča, primátora mesta
1. V súčinnosti s Gréckokatolícku diecéznou charitou pomôcť pri zabezpečení projektovej dokumentácie potrebnej na rekonštrukciu objektov na Ul. pod Táborom na parcelách KN 14831/4 a KN 14831/5 slúžiacich Gréckokatolíckej diecéznej charite ako útulok pre bezdomovcov.
2. V súčinnosti s Gréckokatolícku diecéznou charitou pomôcť pri zabezpečení spracovania žiadosti o finančné prostriedky z fondov EÚ na rekonštrukciu predmetných nehnuteľností.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka Overovatelia zápisnice:
JUDr. Katarína Ďurčanská v.r.
Za správnosť: Ing. Štefan Vaško v.r.
Dorota Straková PhDr. Ivan Benko v.r.
Mestské zastupiteľstvo v Prešove

UZNESENIA

zo XIV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 27.9.2004
___________________________________________________________________________
Číslo: O b s a h u z n e s e n i a
___________________________________________________________________________

203. k správe o plnení rozpočtu hospodárstva mesta za I. polrok 2004 a návrh rozpočtových opatrení.
204. k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. polrok 2004.
205. k správe o výsledkoch kontrolnej činnosti, o kontrole plnenia uznesení MsZ a o vybavovaní petícií, sťažností, oznámení a podnetov občanov za I.polr.2004.
206. k návrhu VZN mesta Prešov o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Prešov.
207. k návrhu VZN mesta Prešov, ktorým sa menia názvy ulíc v meste Prešov.
208. k návrhu VZN mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prešov č. 121/2003, ktorým sa určujú názvy nových ulíc a verejného priestranstva v meste Prešov.
209. k návrhu priorít mesta Prešov zo Strategického plánu ekonomického rozvoja mesta Prešov na obdobie rokov 2005 – 2010.
210. k návrhu na zriadenie Komisie MsZ v Prešove na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
211. k návrhu na zmenu člena v Komisii MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť.
212. k návrhu na vymenovanie riaditeľa DD, Veselá 1, Prešov.
213. k návrhu na schválenie preddavku odmeny primátorovi mesta Prešov za rok 2004.
214. k návrhu na schválenie preddavku odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za rok 2004.
215. k informácii o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v MPR a na ostatnom území mesta Prešov v I. polroku 2004.
216. k majetkovým prevodom.
217. k návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov z rezervy kapitálových výdavkov pre rok 2004 v prospech investičných akcií na úseku školstva.
218. k správe o aktuálnom stave a zámeroch v športových kluboch FC TATRAN Prešov a P. H. K. Prešov.
219. k návrhu na zmenu zriaďovateľskej pôsobnosti ZŠ Tarasa Ševčenka, Dilongova 13 v Prešove.
220. k návrhu poslanca MsZ Mgr. Juraja Hurného, ktorý súvisí s rekonštrukciou objektov na Ul. pod Táborom.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.