Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Program XV. riadneho zasadnutia MsZ na deň 29. 11. 2004 (pondelok) o 13.00 hod.

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Správa o plnení rozpočtu hospodárstva mesta za I. – III. polrok 2004 a návrh rozpočtových opatrení.
3. Správa o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. – III. polrok 2004.
4. Správa o stave realizácie Strategického plánu ekonomického rozvoja mesta Prešov.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o mestských symboloch a ich používaní a o podmienkach udeľovania čestného občianstva mesta Prešov.
6. Návrh dodatku Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 108/2002 o chove a držaní zvierat na území mesta.
7. Návrh doplnku č. 2 k Štatútu mesta Prešov.
8. Návrh Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove.
9. Návrh Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Prešov.
10. Návrh Štatútu mestského fondu podpory a rozvoja športu v meste Prešov.
11. Návrh plánov práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove a návrh plánu hlavných úloh útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2005.
12. Návrh obhospodarovania mestských lesov od 1.1.2005.
13. Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov z fondu NEFO PSK.
14. Informatívna správa o stave škôl a školských zariadení a racionalizačné opatrenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.
15. Informatívna správa o podaných a pripravovaných projektoch mesta Prešov.
16. Majetkové prevody.
17. Rôzne.
18. Diskusia.
19. Záver.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.