Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 29.11.2004 číslo: 236/2004 k návrhu zmien termínov rokovania Mestskej rady a zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

s c h v a ľ u j e

zmeny termínov 12. riadneho rokovania Mestskej rady a XVI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: RNDr. Mária Csatáryová, PhD. v.r.
Dorota Straková Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Martin Buranovský v.r.

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

UZNESENIA

z XV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 29.11.2004
___________________________________________________________________________
Číslo: O b s a h u z n e s e n i a
___________________________________________________________________________
221. k správe o plnení rozpočtu hospodárstva mesta za I. – III. štvrťrok 2004 a návrh rozpočtových opatrení.
222. k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. – III. štvrťrok 2004.
223. k správe o stave realizácie Strategického plánu ekonomického rozvoja mesta Prešov.
224. k návrhu VZN mesta Prešov o mestských symboloch a ich používaní a o podmienkach udeľovania čestného občianstva mesta Prešov.
225. k návrhu dodatku VZN mesta Prešov č. 108/2002 o chove a držaní zvierat na území mesta.
226. k návrhu doplnku č. 2 k Štatútu mesta Prešov.
227. k návrhu Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove.
228. k návrhu Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Prešov.
229. k návrhu Štatútu mestského fondu podpory a rozvoja športu v meste Prešov.
230. k návrhu plánov práce MsR a MsZ v Prešove a návrh plánu hlavných úloh útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2005.
231. k návrhu obhospodarovania mestských lesov od 1.1.2005.
232. k návrhu na rozdelenie finančných prostriedkov z fondu NEFO PSK.
233. k informatívnej správe o stave škôl a školských zariadení a racionalizačné opatrenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.
234. k informatívnej správe o podaných a pripravovaných projektoch mesta Prešov.
235. k majetkovým prevodom.
236. k návrhu zmien termínov rokovania MsR a zasadnutia MsZ v Prešove.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.