Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 29.11.2004 číslo: 235/2004 k majetkovým prevodom

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

z r u š u j e
Uznesenie č. 353/2002 zo dňa 29.7.2002
bod 7
Odpredaj pozemku parc. č. KN 2600/63 o výmere 45 m2 zast. plocha, nacházajúceho sa na Ul. Soľnej, k. ú. Solivar Richardovi Krajčovi, Kamenica 288
- za cenu – 500, - Sk/m2
Dôvod: Odstúpenie od uzatvorenia kúpnej zmluvy
Uznesenie č. 86/2003 zo dňa 29.9.2003
bod 2
Odpredaj stavby súp. č. 6672 umiestnenej na pozemku parc. č. KN 2600/89 v celosti a pozemku parc. č. KN 2600/89 o výmere 82 m2 zast. plocha v podiele ˝ , všetko v k. ú. Solivar firme ELTIS, spol. s r.o. , Slánska 18, Prešov
- za cenu 261 200, - Sk, s podmienkou zachovania parkoviska na streche objektu a realizovania prípadných opráv na vlastné náklady.
Dôvod: Odstúpenie od uzatvorenia kúpnej zmluvy
Uznesenie č. 86/2003 zo dňa 29.9.2003
bod 3
Odpredaj stavby súp. číslo 6683 umiestnenej na pozemku parc. č. KN 2600/90 v celosti a pozemku parc. č KN 2600/90 o výmere 88 m2 zast. plocha v podiele ˝ , všetko v k. ú. Solivar firme Jozef Čuha – UNI MOTO, Švábska /garáže/, Prešov
- za cenu 291300, - Sk, s podmienkou zachovania parkoviska na streche objektu a realizovania prípadných opráv na vlastné náklady.
Dôvod: Odstúpenie od uzatvorenia kúpnej zmluvy
Uznesenie č. 122/2004 zo dňa 26.1.2004
bod 10
Zámenu pozemkov podľa GP č. 31688560-123/03 nasledovne:
Pozemok parc. č. KN 14308/76 o výmere 71 m2 ost. plocha, k. ú. Prešov, ktorý je vo vlastníctve mesta Prešov
za
pozemok parc. č. KN 14310/59 o výmere 71 m2 zast. plocha, k. ú. Prešov , ktorý je vo vlastníctve firmy BILLA reality Slovensko, s.r.o. , Bratislava
Dôvod: Firma prehodnotila svoje zámery a dospela k záveru, že pozemok vo vlastníctve
mesta nepotrebuje a navrhuje odkúpenie pozemku zastavaného cyklistickým
chodníkom.
Uznesenie č. 200/2004 zo dňa 26.7.2004
bod 16
Odpredaj pozemku parc. č. KN 412 o výmere 226 m2 zast. plochy na Ul. Kováčskej
v k. ú. Prešov
- Ing. Vladimírovi Jurkovskému a manž. Nadi, Kováčska 1, Prešov v podiele 1/5
- PhDr. Michalovi Pastorákovi a manž. Tatiane, Kováčska 1, Prešov v podiele 1/5
- Jaromírovi Žákovi a manž. Márii, Kováčska 1, Prešov v podiele 1/5
- Valérii Drobňákovej, Kováčska 1, Prešov v podiele 1/5
- Mikulášovi Uhlárovi, Kováčska 1, Prešov v podiele 1/5
- za cenu 500, - Sk/m2 s vecným bremenom práva prechodu, zachovaním verejnej zelene
a umožnením prístupu k odvozu komunálneho odpadu.
Dôvod: Bola opomenutá firma TOMBA, s.r.o.

m e n í
Uznesenie č. 200/2004 zo dňa 26.7.2004
bod 12
Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 905/1, k. ú. Solivar, Ul. Kutuzovova jednotlivým žiadateľom nasledovne v časti:
- Imrichovi Borovskému, Kutuzovova 6, Prešov o výmere cca 250 m2
- Ľubomírovi Sýkorovi, Zemplínska 5, Prešov o výmere cca 20 m2
/presná výmera bude stanovená po vyhotovení GP/
- za cenu 250, - Sk/m2
n a
Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 905/1, k. ú. Solivar, Ul. Kutuzovova jednotlivým žiadateľom nasledovne v časti:
- Imrichovi Borovskému, Kutuzovova 6, Prešov o výmere 285 m2
- Ľubomírovi Sýkorovi, Zemplínska 5, Prešov o výmere 205 m2
- za cenu 250, - Sk/m2
Dôvod: Upresnenie výmery po vyhotovení GP

s c h v a ľ u j e
9. Odkúpenie pozemku parc. č. KN 3622/13 o výmere 97 m2 v k. ú. Solivar od
- Františka Rahla, Trnková 8, Prešov v podiele 4/12
- Kláry Pavlíkovej, Chalúpkova 72, Prešov v podiele 4/12
- Magdalény Komarovej, Chalúpkova 63, Prešov v podiele 4/12
- za cenu 250, - Sk/m2
Odkúpenie pozemku parc. č. KN 3622/14 o výmere 150m2 v k. ú. Solivar od
- Františka Rahla, Trnková 8, Prešov v podiele 2/12
- Kláry Pavlíkovej, Chalúpkova 72, Prešov v podiele 2/12
- Magdalény Komarovej, Chalúpkova 63, Prešov v podiele 2/12
- Ladislava Lukáča, Lidické nám. 16, Košice v podiele 1/2
- za cenu 250, - Sk/m2
Odkúpenie pozemku parc. č. KN 3133/55 o výmere 55 m2 v k. ú. Solivar od
- Františka Rahla, Trnková 8, Prešov v podiele 2/12
- Kláry Pavlíkovej, Chalúpkova 72, Prešov v podiele 2/12
- Magdalény Komarovej, Chalúpkova 63, Prešov v podiele 2/12
- Ladislava Lukáča, Lidické nám. 16, Košice v podiele 1/4
- Ing. Martina Lukáča, Bašťovanského 5, Košice v podiele 1/4
- za cenu 250, - Sk/m2
9. Odkúpenie pozemku parc. č. 14308/59 o výmere 71 m2 ostat. plocha v k. ú. Prešov od BILLA Reality Slovensko, spol. s r.o. , Bajkalská 19/A, 800 00 Bratislava
- za cenu 500, - Sk/m2

9. Odkúpenie stavby komunikácie na parc. č. 14308/79 o výmere 1461 m2 zast. plochy od HVB Leasing Real Estate, Bratislava, s.r.o. , Obchodná 43, 811 06 Bratislava
- za cenu 1, - Sk
Zriadenie vecného bremena na parc. č. 14308/78 /cesta/, na parc. č. 14308/77 /chodník/,
na parc. č. 14308/49 /parkovisko/ v prospech mesta Prešov
Zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na parcelách č.
14308/5, 14308/6, 14308/8, 14308/9, 14308/11,14308/12 a 14308/57 v prospech HVB
Leasing Real Estate Bratislava, s.r.o.
- bezodplatne.
9. Odkúpenie pozemku parc. č. KN-E č. 943 o výmere 1.317 m2 , ttp, k. ú. Prešov v zmysle LV 11166 v lokalite azylového centra na Ul. Pod Táborom od jeho doterajších vlastníkov
- za cenu 200, - Sk/m2 .
9. Odkúpenie pozemkov na výstavbu cyklotrasy Sídl. III/B až po hranicu katastra Veľký Šariš
- za cenu 250, - Sk/m2.
9. Odkúpenie pozemkov na Ul. Tarasa Ševčenka v Prešov:
- parc. č. 3490/2 o výmere 33 m2 ost. plocha
- parc. č. 3490/3 o výmere 21 m2 ost. plocha
- parc. č. 3491/12 o výmere 900 m2 ost. plocha
- parc. č. 3572/1 o výmere 875 m2 ost. plocha
- parc. č. 3572/2 o výmere 26 m2 ost. plocha
- parc. č. 3573/1 o výmere 159 m2 ost. plocha
- parc. č. 3573/2 o výmere 33 m2 ost. plocha
- parc. č. 3573/3 o výmere 140 m2 ost. plocha
Spolu 2.187 m2
od Gréckokatolíckeho biskupstva , Hlavná 1, 080 01 Prešov
- za cenu 250, - Sk/m2
a odkúpenie pozemku parc. č. 3575 o výmere 287 m2 pod bytovým domom na Ul. Tarasa
Ševčenka v Prešove
- za cenu 500, - Sk/m2.

9. Odkúpenie časti pozemkov v lokalite Ul. Stavbárska, k. ú. Prešov od Márii Jirgovej, Ul. Severná 2, Prešov a Terézii Obšutovej, Ul Severná 4, Prešov
- za cenu 300, - Sk/m2
od ostatných vlastníkov
- za cenu 150, -Sk/m2.
9. Odpredaj pozemkov parc. č.
- KN 458/32 o výmere 341 m2 , zast. plocha, k. ú. Solivar Eve Hrabčákovej, Popradská 2,
Prešov
- za cenu 500, - Sk/m2,
- KN 458/2 o výmere 838 m2 a KN 458/35 o výmere 49 m2 , zast. plocha, k. ú. Solivar
Ing. Dušanovi Šindlerymu s manž. , Pri Hati 34, Prešov
- za cenu 350, - Sk/m2,
- KN 458/34 o výmere 548 m2 , zast. plocha, k. ú. Solivar firme SANA, v.d. , Solivarská
28, Prešov
- za cenu 500, - Sk/m2
9. Odpredaj stavby súp. č. 6672 umiestnenej na pozemku parc. č. KN 2600/89 v celosti a pozemku parc. č. KN 2600/89 o výmere 82 m2 zast. plocha v podiele ˝ , všetko v k. ú. Solivar Martine Sabolovej, bytom Šafárikova 7, Prešov
- za cenu 261.200, - Sk, s podmienkou zachovania parkoviska na streche objektu
a realizovania prípadných opráv na vlastné náklady.
9. Odpredaj pozemku parc. č. KN 412 o výmere 226 m2 zast. plochy na Ul. Kováčskej v k. ú. Prešov:
- Ing. Vladimírovi Jurkovskému a manž. Nadi, Kováčska 1, Prešov v podiele 1/6
- PhDr. Michalovi Pastorákovi a manž. Tatiane, Kováčska 1, Prešov v podiele 1/6
- Jaromírovi Žákovi a manž. Márii, Kováčska 1, Prešov v podiele 1/6
- Valérii Drobňákovej, Kováčska 1, Prešov v podiele 1/6
- Mikulášovi Uhlárovi, Kováčska 1, Prešov v podiele 1/6
- firme TOMBA, s.r.o. , Kováčska 1, Prešov v podiele 1/6
- za cenu 500, - Sk/m2 so zachovaním verejnej zelene a umožnením prístupu k odvozu
komunálneho odpadu.
11. Odpredaj pozemku parc. č. KN 2600/63 o výmere 45 m2 zast. plocha, nachádzajúceho sa na Ul. Soľnej, k. ú. Solivar Emilovi Kundrátovi, Antona Prídavka 16, 080 01 Prešov
- za cenu 250, - Sk/m2

11. Odpredaj časti neknihovaného pozemku parcela č. 3423 vedeného ako pôvodná poľná cesta v k. ú. Prešov o celkovej výmere 335 m2 v zmysle GP č. 28/2004 COOP Jednota, výrobné družstvo, Konštantínova 3, 080 01 Prešov
- za cenu 1.000, - Sk/m2
11. Odpredaj pozemkov parc. č. 5827 o výmere 13.606 m2 ost. plocha, parc. č. 5828 o výmere 1.982 m2, k. ú. Prešov zapísaných na LV 6492 Prešovskej univerzite, Námestie legionárov 3, Prešov
- za cenu 800, - Sk/m2
Odpredaj stavby súp. číslo 3724 – ZŠ 17. novembra postavenej na parc. č. KN 5828
o výmere 1.982 m2 zast. plocha, Prešovskej univerzite, Nám. legionárov 3, Prešov
- za cenu 1,107.000, - Sk.
11. Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku /Mlynský náhon/, k. ú. Prešov parc. č. KN 9808/56 o výmere 479 m2, ost. plocha Alexandrovi Čerevkovi a manž. Roxane, Mlynská 17, Prešov
- za cenu 500, - Sk/m2
11. Uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve, predmetom ktorej budú všetky objekty v budúcnosti zrealizované mestom Prešov na pozemkoch mesta z finančných zdrojov získaných zo štrukturálnych fondov EÚ
so Záujmovým združením právnických osôb Delňa
- za cenu 1 % z nadobúdacích nákladov s možnosťou započítania nájomného s nákladmi,
ktoré mal nájomca v súvislosti s obstaraním záležitosti – podaním žiadosti o dotáciu zo
štrukturálnych fondov EÚ /projektová dokumentácia, 5% z celkových nákladov, ktoré
je potrebné preukázať ako vklad mesta/.
Doba nájmu bude viazaná na trvanie nájomného vzťahu podľa nájomnej zmluvy zo
dňa 19.4.2004.
11. Zámenu časti pozemku parc. č. 648, záhrada o výmere 225 m2 vo vlastníctve Ireny Košalkovej, Bencúrova 7, 080 05 Prešov – Solivar za pozemok parc. č. 2482/7 a 2482/8 o výmere 225 m2 zast. plocha, k. ú. Solivar vo vlastníctve mesta Prešov.
11. Bezodplatný prevod akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom v Košiciach, Komenského č. 50 na obec /mesto Prešov/ v zmysle rozhodnutia MSPNM SR č. 836 z 4.9.2002, kde bol podiel akcií a.s. určený a stanovený zaokrúhlene, a to podľa počtu obyvateľov jednotlivých obcí zisteného z údajov Slovenského štatistického úradu pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.
Úhradu všetkých poplatkov spojených s bezodplatným prevodom akcií na obec /mesto Prešov/, ktoré budú prevodcovi /Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová
27, 821 01 Bratislava/ fakturované zo strany centrálneho depozitára, prípadne člena
centrálneho depozitára.
11. Mestské zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením kúpnych a zámenných zmlúv, predmetom ktorých v mestskom zastupiteľstve bola schválená len výmera cca a po vyhotovení GP bude výmera väčšia o ± 1-15 % ako schválená.

n e s c h v a ľ u j e
11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy č. 27/97 Ružene Adamčíkovej, Pionierska 12, 080 01 Prešov.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: RNDr. Mária Csatáryová, PhD. v.r.
Dorota Straková Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Martin Buranovský v.r.

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

VÝPIS

z uznesenia číslo 235/2004, ktoré Mestské zastupiteľstvo v Prešove prijalo na XV. riadnom zasadnutí dňa 29.11.2004
___________________________________________________________________________

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

v časti
s c h v a ľ u j e
bod
17. Bezodplatný prevod akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom v Košiciach, Komenského č. 50 na obec /mesto Prešov/ v zmysle rozhodnutia MSPNM SR č. 836 z 4.9.2002, kde bol podiel akcií a.s. určený a stanovený zaokrúhlene, a to podľa počtu obyvateľov jednotlivých obcí zisteného z údajov Slovenského štatistického úradu pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.
Úhradu všetkých poplatkov spojených s bezodplatným prevodom akcií na obec /mesto Prešov/, ktoré budú prevodcovi /Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová
27, 821 01 Bratislava/ fakturované zo strany centrálneho depozitára, prípadne člena centrálneho depozitára.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Za správnosť výpisu:
Dorota Straková Overovatelia zápisnice:
pracovníčka MsÚ v Prešove RNDr. Mária Csatáryová, PhD. v.r.
dňa 1.12.2004 Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Martin Buranovský v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.