Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 29.11.2004 číslo: 221/2004 k správe o plnení rozpočtu hospodárstva mesta za I. - III. štvrťrok 2004 a návrh rozpočtových opatrení

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

k o n š t a t u j e, že
do rozpočtových opatrení sa premietajú doposiaľ známe zdroje a potreby mesta;
s c h v a ľ u j e
Zvýšenie rozpočtu príjmov
1. Daň z príjmov právnických osôb 7,300.000, - Sk
2. Za užívanie verejného priestranstva 200.000, - Sk
3. Správne poplatky 4,500.000, - Sk
4. Z dobropisov 250.000, - Sk
5. Príjmy školských zariadení 3,346.000, - Sk
6. Príjmy sociálnych zariadení 253.000, - Sk
7. Príjmy Strediska služieb školám 650.000, - Sk
8. Bežný transfer na školstvo – originálne kompetencie 2,374.000, - Sk
9. Bežný transfer na školstvo – prenesené kompetencie 5,153.000, - Sk
10. Granty pre materské školy 400.000, - Sk
11. Bežný transfer na sociálne veci (domovy dôchodcov) 716.000, - Sk
12. Bežný transfer na prenesený výkon – stavebný úrad 53.000, - Sk
13. Bežný transfer na opatrovateľskú službu 260.000, - Sk
14. Bežný transfer na bežné výdavky pre Školský úrad 527.000, - Sk
15. Bežný transfer na prenesený výkon ŠFRB 23.000, - Sk
16. Iný nedaňový príjem – výťažok z lotérií a iných hier 100.000, - Sk
Zníženie rozpočtu príjmov
1. Daň z príjmov fyzických osôb - 4,000.000, - Sk
2. Príjmy z predaja pozemkov - 4,000.000, - Sk
3. Transfer na školstvo (refundácia funkč.miezd) - 121.000, - Sk
Celkové zvýšenie rozpočtu príjmov 17,984.000, - Sk
Zvýšenie rozpočtu výdavkov
Kapitola Kancelárie prednostu
- bežné výdavky, vrátanie miezd a odvodov ( Školský úrad) 527.000, - Sk
- bežné výdavky na prenesený výkon ŠFRB (10 tis. Sk mzdy, 23.000, - Sk
4 tis. Sk odvody a 9 tis. Sk tovary a služby)
Kapitola sociálnych vecí
- bežné výdavky na opatrovateľskú službu, vrátane miezd a odvodov 260.000, - Sk
Kapitola stavebného úradu
- bežné výdavky na mzdy 39.000, - Sk a odvody 14.000, - Sk) 53.000, - Sk
Kapitola mestskej polície
- bežné výdavky na zabezpečenie elektronic. zabezpečovacieho systému 63.000, - Sk
Kapitola verejno-prospešných služieb a mestských organizácií
- bežný transfer pre kluby využívajúce ľadovú plochu Zimného štadióna 1,100.000, - Sk
- bežné výdavky na údržbu verejnej zelene 604.000, - Sk
- bežné výdavky na čistenie mesta 2,912.000, - Sk
- bežné výdavky na zimnú údržbu ciest 200.000, - Sk
- bežné výdavky na elektrickú energiu na VO 4,200.000, - Sk
- na vývoz komunálneho odpadu 1,400.000, - Sk
- transfer pre PKO ( Silvester 2004) 100.000, - Sk
Kapitola hospodárskej prevádzky
- kapitálové výdavky na nákup osobného motorového vozidla
pre potreby MsÚ 300.000, - Sk
Kapitola všeobecnej pokladničnej správy
- poskytnutie finančnej pomoci v dôsledku živelnej pohromy
pre mesto Vysoké Tatry 100.000, - Sk
Rozpočtové organizácie školstvo a kapitola školstva
- bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnancov školstva (z transferu) 7,527.000, - Sk
- bežné výdavky vrátane miezd, odvodov a transferov pre
Stredisko služieb školám, rozpočtová organizácia 4,600.000, - Sk
- bežné výdavky škôl a zariadení (z vlastných príjmov) 3,346.000, - Sk
- bežné výdavky školských zariadení bez právnej subjektivity (z grantov) 400.000, - Sk
Rozpočtové organizácie – domovy dôchodcov
- tovary a služby domovov dôchodcov 716.000, - Sk
( DD Cemjata 358.000, - Sk, DD Veselá 358.000, - Sk)
- kapitálové výdavky domovov dôchodcov 253.000, - Sk
( DD Cemjata 71.000, - Sk, DD Veselá 182.000, - Sk)
Zníženie rozpočtu výdavkov
Kapitola mestského majetku
- obstaranie kapitálových aktív (pozemkov) - 5,700.000, - Sk
Kapitola všeobecná pokladničná správa
- úroky z úverov - 5,000.000, - Sk
Celkové zvýšenie rozpočet výdavkov 17,984.000, - Sk
Zmenu účelu použitia
Kapitola mestskej polície
- nečerpanie kapitálových výdavkov za hodnotené obdobie použiť na nákup motorového
vozidla v sume 170 tis. Sk v IV. štvrťroku 2004.
Kapitola verejno-prospešných služieb a mestských organizácií
- použiť rezervu kapitoly na údržbu mestských komunikácií v sume 250 tis. Sk;
s p l n o m o c ň u j e
Ing. Milana Benča, primátora mesta
po prerokovaní v komisii finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií k úprave rozpočtu v priebehu IV. štvrťroka 2004 za účelom vyrovnaného rozpočtu hospodárstva mesta za rok 2004.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta
Dostanú:
podľa rozdeľovníka Overovatelia zápisnice:
RNDr. Mária Csatáryová, PhD. v.r.
Za správnosť: Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Dorota Straková Martin Buranovský v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.