UZNESENIE z XV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 29.11.2004 číslo: 227/2004 k návrhu Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

s c h v a ľ u j e
Organizačný poriadok Mestského úradu v Prešove;

ž i a d a
Ing. Milana Benča, primátora mesta
predložiť ako súčasť rozpočtu mesta na rok 2005 počet zamestnancov Mestského úradu v Prešove v rámci schválenej organizačnej štruktúry.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: RNDr. Mária Csatáryová, PhD. v.r.
Dorota Straková Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Martin Buranovský v.r.

presov.vadium.sk