Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Program XVI. r. z. MsZ - 13. 12. 2004 (pondelok) o 13.00 hod.

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Návrh rozpočtu hospodárstva mesta Prešov na rok 2005.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o dani z nehnuteľností, o podmienkach určovania vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Prešov.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o mestských daniach.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o mestskom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
6. Návrh dodatku Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prešov č. 85/1999 o mestskom prepravnom poriadku pre prevádzku MHD v Prešove.
7. Návrh dodatku Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prešov č. 125/2004 o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené z prostriedkov mesta a dotácie štátu pre mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a určenie nájomného pre byty postavené na ul. Majakovského a Sabinovskej.
8. Návrh plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2005.
9. Návrh menovitého zoznamu opráv a bežnej údržby ciest a chodníkov na rok 2005.
10. Návrh investície nad 1 mil. Sk obchodnej spoločnosti DPmP, a.s. na roky 2004 – 2005.
11. Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti č. 4.
12. Návrh na rozšírenie Spoločného obecného úradu v Prešove.
13. Informatívna správa o obstarávaní urbanistickej štúdie Prešov – východný sídelný pás, I. sektor.
14. Informatívna správa o pripravovanom projekte „Urbanistická štúdia záujmového územia mesta Prešov“.
15. Správa o pripravovanom projekte v oblasti informatizácie a internetizácie verejných služieb na získanie prostriedkov z fondov EÚ.
16. Správa o pripravovanom projekte pre rekonštrukciu mestskej viacúčelovej haly v Prešove „Zlepšenie tepelno-technických vlastností vybraných konštrukcií a rekonštrukcia zdroja tepla“.
17. Informácia o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy, Československej armády 22 v Prešove.
18. Rôzne.
19. Diskusia.
20. Záver.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.