Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE zo XVI. r. z. MsZ - 13.12.2004 č: 243/2004 k návrhu plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

k o n š t a t u j e , ž e
- plán investičnej výstavby v hospodárstva mesta na rok 2005 zabezpečuje ďalší rozvoj technickej infraštruktúry na území mesta,
- súčasné finančné možnosti mesta neumožňujú zaradiť do plánu investičnej výstavby ďalšie opodstatnené požiadavky občanov a poslancov MsZ,
- plán pre rok 2005 zabezpečuje pokračovanie na 7-mich rozostavaných stavbách a umožňuje začať s výstavbou na 16-tich stavbách, čím sa zabezpečí realizácia parkovísk, úprava vnútroblokových priestorov, verejné osvetlenie, zastávkova nika na Ul. Pavla Horova, chodníky, bezbariérové úpravy na sídlisku Šváby, rekonštrukcia komunikácie Ul. Stavbárskej do Pustej doliny, začne sa s výstavbou prístreškov pre neplatičov a zrekonštruuje sa chladiace zariadenie na Zimnom štadióne a ďalšie stavby technickej infraštruktúry;

s c h v a ľ u j e
a) predložený návrh plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2005 v objeme prác a dodávok vo výške 53,940 tis. Sk vo vecnosti uvedenej v tabuľke č. 1;
b) predloženie žiadostí mesta Prešov o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB a štátnej dotácie z MVaRR SR pre výstavbu 82 nájomných bytov, vrátane príslušnej technickej vybavenosti, v súlade so zákonom o Štátnom fonde rozvoja bývania a smernicami MVaRR SR.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta
Dostanú:
podľa rozdeľovníka Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Za správnosť: Ing. Marta Kollárová v.r.
Dorota Straková MUDr. Inge Eristavi v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.