UZNESENIE zo XVI. r. z. MsZ - 13.12.2004 č: 248/2004 k informatívnej správe o obstarávaní urbanistickej štúdie Prešov - východný sídelný pás, I. sektor

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o obstarávaní urbanistickej štúdie Prešov, východný sídelný pás, I.sektor;
z r u š u j e
uznesenie MsZ č. 193/2004 zo dňa 26.7.2004 z dôvodu zmeny zadania urbanistickej štúdie v bodoch č. 2 – určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie a č. 5 – požiadavky na varianty a alternatívy riešenia;
s c h v a ľ u j e
zadanie urbanistickej štúdie „Prešov, východný sídelný pás, I. sektor“ – zmena č. 1.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Dorota Straková Ing. Marta Kollárová v.r.
MUDr. Inge Eristavi v.r.

presov.vadium.sk