UZNESENIE zo XVI. r. z. MsZ - 13.12.2004 č: 249/2004 k informatívnej správe o pripravovanom projekte „Urbanistická štúdia záujmového územia mesta Prešov“

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o pripravovanom projekte „Urbanistická štúdia záujmového územia mesta Prešov“;

s c h v a ľ u j e
a) predloženie projektu „Urbanistická štúdia záujmového územia mesta Prešov“, predkladanom v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra,
Priorita 3 – Lokálna infraštruktúra,
Opatrenie 3.3. – Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej
politiky,
Aktivita A – Tvorba strategických dokumentov regionálneho a zemného rozvoja;
b) 5 %-nú spoluúčasť mesta Prešov na projekte „Urbanistická štúdia záujmového územia mesta Prešov“.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta
Dostanú:
podľa rozdeľovníka Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Za správnosť: Ing. Marta Kollárová v.r.
Dorota Straková MUDr. Inge Eristavi v.r.

presov.vadium.sk