Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE zo XVI. r. z. MsZ - 13.12.2004 č: 253/2004 k majetkovému prevodu TATRAN REÁL, a.s. Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

r u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 218/2004 zo dňa 27.9.2004, v časti „schvaľuje“;

s c h v a ľ u j e
1. Odpredaj pozemkov
- parc. č. KN 2856/4 ostatná plocha o výmere 6.805 m˛
- parc. č. 2856/2 ostatná plocha o výmere 131 m˛
- parc. č. 2856/6 zastavaná plocha o výmere 128 m˛
- parc. č. 2856/7 zastavaná plocha o výmere 8 m˛
- parc. č. 2856/8 zastavaná plocha o výmere 21 m˛
- parc. č. 2856/9 zastavaná plocha o výmere 9 m˛
- parc. č. 2856/10 zastavaná plocha o výmere 36 m˛
- parc. č. KN 2865/3 zastavaná plocha o výmere 1.407 m˛
- parc. č. 2856/1 ostatná plocha o výmere 10.734 m˛
- parc. č. 2856/5 zastavaná plocha o výmere 39 m˛
- parc. č. 2856/11 zastavaná plocha o výmere 39 m˛
firme TATRAN REÁL, a.s. Prešov za cenu 4,803.000, - Sk, t.j. 25 % zo znaleckého posudku.

2. Prenájom pozemkov
- parc. č. KN 2898/2 zastavaná plocha o výmere 5.876 m˛
- parc. č. KN 2858/1 ostatná plocha o výmere 6.750 m˛
- parc. č. 2858/2 ostatná plocha o výmere 69 m˛
- parc. č. 2858/3 ostatná plocha o výmere 5.129 m˛
na dobu 3 rokov za cenu 100, - Sk ročne, s právom nájomcu na predĺženie doby nájmu na základe splnenia podmienok podnikateľského zámeru na dobu v zmysle predloženého zámeru na ďalšie roky;

z a v ä z u j e
mesto Prešov v časovom horizonte troch rokov preinvestovať v areáli FC Tatran na prenajatých pozemkoch čiastku 4.803.000, - Sk.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Dorota Straková Ing. Marta Kollárová v.r.
MUDr. Inge Eristavi v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.