UZNESENIE zo XVI. r. z. MsZ - 13.12.2004 č: 254/2004 k majetkovému prevodu

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku parc. č. KN 458/10 pod objektom súp. číslo 8373 o výmere 2.551 m˛ , zast. plocha, k. ú. Solivar firme API, s.r.o. , Jurkovičova 3, 080 01 Prešov
- za cenu 500, - Sk/m˛ .

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Dorota Straková Ing. Marta Kollárová v.r.
MUDr. Inge Eristavi v.r.

presov.vadium.sk