Prednostka Mestského úradu

Ing. Marta Dolhá

 prednostka MsÚ

e-mail: marta.dolha (@) presov.sk
Tel.: 051/3100 109

Hlavná 73, 2. posch., č. dv. 38


Oddelenie SO pre IROP

Aktualizoval: Ing. Stanislav Uhrín 7.6.2016 09:40
presov.vadium.sk