Mesto PREŠOV

Thursday - 01. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XVIII. r. z. MsZ v Prešove - 31.1.2005 č: 259/2005 k majetkovým prevodom

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

ruší
Uznesenie č. 111/2003 zo dňa 24.11.2003 bod 4
Odkúpenie časti pozemku parcela č. KN-E 1130/2 ttp o výmere 462 m2 od vlastníkov vedených na LV 11268 podľa GP č. 81/03
- za cenu 150, - Sk/m2
Dôvod: Stavba sa nezrealizovala.

Uznesenie č. 253/2004 zo dňa 13.12.2004
schvaľujeOdpredaj pozemkov
- parc. č. KN 2856/4 ostatná plocha o výmere 6.805 m2
- parc. č. 2856/2 ostatná plocha o výmere 131 m2
- parc. č. 2856/6 zastavaná plocha o výmere 128 m2
- parc. č. 2856/7 zastavaná plocha o výmere 8 m2
- parc. č. 2856/8 zastavaná plocha o výmere 21 m2
- parc. č. 2856/9 zastavaná plocha o výmere 9 m2
- parc. č. 2856/10 zastavaná plocha o výmere 36 m2
- parc. č. KN 2865/3 zastavaná plocha o výmere 1.407 m2
- parc. č. 2856/1 ostatná plocha o výmere 10.734 m2
- parc. č. 2856/5 zastavaná plocha o výmere 39 m2
- parc. č. 2856/11 zastavaná plocha o výmere 39 m2
firme TATRAN REÁL, a.s. Prešov za cenu 4,803.000, - Sk , t.j. 25 % zo znaleckého
posudku.

Prenájom pozemkov
- parc. č. KN 2898/2 zastavaná plocha o výmere 5.876 m2
- parc. č. KN 2858/1 ostatná plocha o výmere 6.750 m2
- parc. č. 2858/2 ostatná plocha o výmere 69 m2
- parc. č. 2858/3 ostatná plocha o výmere 5.129 m2
na dobu 3 rokov za cenu 100, - Sk ročne, s právom nájomcu na predĺženie doby nájmu
na základe splnenia podmienok podnikateľského zámeru na dobu v zmysle predloženého
zámeru na ďalšie roky; zaväzuje
mesto Prešov v časovom horizonte troch rokov preinvestovať v areáli FC Tatran na prenajatých pozemkoch čiastku 4,803.000, - Sk.
Dôvod: Nájomcom a kupujúcim sa stáva EKOFIN Slovakia, a.s. , až do založenia obchodnej spoločnosti TATRANREAL, a.s. , Prešov.

schvaľuje
Odkúpenie pozemku parc. č. KN-E 1961/8 ost. plocha o výmere 1.137 m2 k. ú. Prešov od
- Terézie Obšutovej, Severná 4, Prešov v podiele 1/6
- Márie Jirgovej, Severná 2, Prešov v podiele 1/6
- Jozefa Havadeja, Severná 12, Prešov v podiele 1/3
- Františka Bodnára, Jahodová 24, Prešov v podiele 1/3
- za cenu 150, - Sk/m2

Odkúpenie pozemku parc. č. KN -E 1675/6 o výmere 1.263 m2 orná pôda a parc. č. KN-E
2172/12 o výmere 628 m2 orná pôda od:
- Márie Beňovej, Dúbravská 52, Prešov v podiele 13/196, 52/392
- Ing. Pavla Kmeca, Dúbravská 60, Prešov v podiele 59/784
- Petra Kmeca, M. Benku 5, Prešov v podiele 59/784
- Márie Jaščišákovej, Hlavná 292, Vyšná Myšľa v podiele 59/392
- Milana Kmeca, Dúbravská 56, Prešov v podiele 52/392, 13/196
- Ladislava Kmeca, Dúbravská 58, Prešov v podiele 59/392, 52/392 a 1/56
- za cenu 150, - Sk/m2

Odkúpenie pozemku parc. č. 1596/5 o výmere 670 m2 zast. plocha, parc. č. 9744/27 o výmere 19 m2, zast. plocha, parc. č. 9744/26 o výmere 2 m2 zast. plocha, parc. č. 9744/28
o výmere 37 m2, zast. plocha, parc. č. 9744/29 o výmere 22 m2 zast. plocha všetko v k. ú.
Prešov, výmera spolu 750 m2 od:
- Márie Beňovej, Dúbravská 52, Prešov v podiele 13/196, 52/392
- Ing. Pavla Kmeca, Dúbravská 60, Prešov v podiele 59/784
- Petra Kmeca, M. Benku 5, Prešov v podiele 59/784
- Márie Jaščišákovej, Hlavná 292, Vyšná Myšľa v podiele 59/392
- Milana Kmeca, Dúbravská 56, Prešov v podiele 52/392, 13/196
- Ladislava Kmeca, Dúbravská 58, Prešov v podiele 59/392, 52/392 a 1/56
- za cenu 150, - Sk/m2

Odkúpenie pozemku parc. č. 5176/13 o výmere 594 m2 a stavby súp. číslo 8281 na Jilemnického ulici v Prešove od Správy štátnych rezerv, Bratislava
- za cenu 1,007.000, - Sk.

Odpredaj pozemku parc. č. KN 458/12 o výmere 164 m2 zast. plocha v k. ú. Solivar firme SPEKTRUM DRUŽSTVO, Jarková 4, 080 01 Prešov
- za cenu 500, - Sk/m2.

Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 199/81 zast. plocha o výmere 46 m2 Františkovi
Stajančovi, Rybárska 17, Prešov - N. Šebastová
- za cenu 350, - Sk/m2.

Odpredaj pozemku parc. č. 3242/4 o výmere 244 m2 zast. plocha v k. ú. Solivar
Ivovi Hořejšímu a manž. Aurélii, Banícka 6, 080 05 Prešov - Solivar
- za cenu 350, - Sk/m2.

Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 8464/12 o výmere cca 900 m2 ost. plocha, v k. ú.
Prešov, lokalita Ul. Nábrežná /presná výmera bude známa po vyhotovení GP/
firme LENDY, s.r.o. , Tomášikova 30, 080 01 Prešov
- za cenu 1.000, - Sk/m2

Odpredaj pozemku parc. č. KN 9665/8 o výmere 27 m2 zast. plocha, vytvorený na základe
GP č. 146/2004 z parc. č. KN 1017/1 a 9665/1 na Ul. Kotrádovej v k. ú. Prešov
Petrovi Timkovi a manž. Kataríne, Kotrádova 11, 080 01 Prešov
- za cenu 300, - Sk/m2 s vecným bremenom práva prechodu v prospech vlastníka
pozemku parc. č. 1034/5

Odpredaj pozemkov pod prevádzkovými budovami na Ul. Solivarskej 28, Prešov,
k. ú. Solivar, parc. č. KN 458/16 o výmere 793 m2 zast. plocha a parc. č. KN 458/17
o výmere 918 m2 zast. plocha firme ATAK, výrobné družstvo, Jarková 4, 080 01 Prešov
- za cenu 500, - Sk/m2

Odpredaj pozemku parc. č. KN 5097/10 o výmere 96 m2zast. plocha a parc. č. KN 5097/17
o výmere 345 m2 zast. plocha v k. ú. Prešov Františkovi Balunovi, Budovateľská 5, 080 01
Prešov
- za cenu 800, - Sk/m2

Zriadenie vecného práva - práva prechodu cez pozemok parc. č. KN 3166 v k. ú. Solivar
pre Mariána Žaca, Ďumbierska 19, 080 01 Prešov a Jozefa Miča, Vaľkovská 41, 080 01
Prešov.

Rozdelenie spoluvlastníctva k pozemkom v k. ú. Prešov podľa návrhu GP č. 89/2001
nasledovne:1. Mesto Prešov sa stáva výlučným vlastníkom parciel
- KN 7355/1 o výmere 8.812 m2 , ovocný sad
- KN 7373 o výmere 2.069 m2, ovocný sad
- KN 7374 o výmere 139 m2 , ostat. plocha
- KN 9183/2 o výmere 162 m2, vodná plocha
- KN 7370/1 o výmere 1.086 m2, ostat. plocha
- KN 7371 o výmere 126 m2 zast. plocha spolu o výmere 12.268 m2
Ivan Antony sa stáva výlučným vlastníkom pozemku parc. č. KN 7370/2 o výmere 3.067 m2 ostat. plocha.
MVDr. Zuzana Koziaková sa stáva výlučným vlastníkom pozemku parc. č. KN 7370/3 o výmere 3.067 m2, ostat. plocha.
Pri rozčlenení spoluvlastníctva k pozemkom zachovať existujúci prechod pre peších.
Dlhodobý prenájom nehnuteľností - pozemkov, k. ú. Prešov:
- parc. č. KN 15733/9 o výmere 9.595 m2 ost. plocha,
- parc. č. KN 15733/10 o výmere 450 m2 ost. plocha,
- parc. č. KN 15733/11 o výmere 134 m2 ost. plocha,
- parc. č. KN 15735 o výmere 2.498 m2 ost. plocha,
- parc. č. KN 15736 o výmere 1.621 m2 ost. plocha,
- parc. č. KN 15737 o výmere 895 m2 ost.. plocha,
- parc. č. KN 15738/1 o výmere 3.085 m2 ost. plocha,
- parc. č. KN 15738/2 o výmere 262 m2 zast. plocha,
- parc. č. KN 15738/3 o výmere 190 m2 zast. plocha,
- parc. č. KN 15738/4 o výmere 27 m2 zast. plocha,
- parc. č. KN 15738/5 o výmere 36 m2 zast. plocha,
- parc. č. KN 15738/6 o výmere 19 m2 zast. plocha,
- parc. č. KN 15738/7 o výmere 13 m2 zast. plocha,
- parc. č. KN 15738/8 o výmere 112 m2 zast. plocha,
- parc. č. KN 15738/9 o výmere 12 m2 zast. plocha,
- parc. č. KN 15738/10 o výmere 23 m2 zast. plocha,
- parc. č. KN 15738/11 o výmere 374 m2 zast. plocha,
- parc. č. KN 15738/12 o výmere 71 m2 zast. plocha,
- parc. č. KN 15738/13 o výmere 33 m2 zast. plocha,
- parc. č. KN 15738/14 o výmere 813 m2 zast. plocha,
- parc. č. KN 15738/15 o výmere 24 m2 zast. plocha,
- parc. č. KN 15738/16 o výmere 57 m2 ost. plocha,
- parc. č. KN 15738/17 o výmere 108 m2 ost. plocha,
- parc. č. KN 15733/1 o výmere 191.925 m2 ost. plocha,
spolu pozemky o celkovej výmere 212.377 m2
a
stavieb, k. ú. Prešov:
- stavba súp. č. 11102 na parc. č. KN 15738/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /hosp. objekt/,
- stavba na parc. č. KN 15738/10 /žumpa/,
- stavba na parc. č. KN 15738/12 /hnojisko/,
- stavba na parc. č. KN 15738/13 /žumpa/,
- stavba na parc. č. KN 15738/15 /žumpa/
na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 6 mesiacov bez udania dôvodu pre Autoškolu
Delňa, Jesenná 10, Prešov
- za cenu 100, - Sk/rok;

neschvaľuje
Odpredaj pozemku parc. č. KN 14307/2 o výmere cca 540 m2 zast. plocha v k. ú. Prešov
(presná výmera bude známa po vypracovaní GP) Anne Salanciovej, Okružná 67, Stará
Ľubovňa.

Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 8158 o výmere cca 200 m2 ost. plocha v k. ú. Prešov
(výmera bude upresnená po vyhotovení GP) Alžbete Muľovej, Fučíkova 29, Prešov.

Odpredaj pozemku parc. č. KN 2472 ost. plocha o výmere 192 m2 na Ul. Jazdeckej v k. ú.
Prešov Juliane Očkovičovej, Jazdecká 22, Prešov.

Zámenu pozemku parc. č. KN 2792 o výmere 212 m2 vo vlastníctve Jaroslava Timka
a manž. Evy, rod. Kočanovej , Mičurinova 17, Prešov a Ľuboša Timka a manž. Gabriely
rod. Nyariašovej , Dubová 2, Prešov za časť pozemku parc. č. 2788/3 o výmere 300 m2 vo
vlastníctve mesta Prešov.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Valerián Halčák v.r.
MUDr. Miroslav Lukáč v.r.
Ing. Marta Kollárová v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.