Mesto PREŠOV

Saturday - 01. October 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XX. r. z. MsZ v Prešove 30.5.2005 - č: 295/2005 k vyhodnoteniu plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2004

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2004;

poveruje
Ing. Milana Benča, primátora mesta
na valných zhromaždeniach obchodných spoločností s účasťou mesta schváliť:
1. a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti DPmP, a.s. , za rok 2004;
b) rozdelenie zisku DPmP, a.s. , za rok 2004 vo výške 2,306.136,69 Sk nasledovne:
- prídel do rezervného fondu vo výške 2,200.000, - Sk;
- prídel do sociálneho fondu vo výške 106.136,69 Sk.
2. a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti TSmP, a.s. , za rok 2004;
b) rozdelenie zisku TSmP, a.s. , za rok 2004 vo výške 339.392,56 Sk nasledovne:
- prídel do rezervného fondu vo výške 33.939,26 Sk;
- zníženie straty z predošlých rokov hospodárenia a.s. , zúčtovanej na účte 429-neuhradená strata z minulých rokov vo výške 305.453,30 Sk.

3. a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti Spravbyt, a.s. , za rok 2004;
b) rozdelenie zisku Spravbyt, a.s. , za rok 2004 vo výške 12,215.386,71 Sk nasledovne:
- rozdeliť akcionárom na dividendy:
- dividenda akcionárovi Mesto Prešov vo výške 6,710.000, - Sk;
- dividenda akcionárovi C. E. U, s.r.o. , Prešov vo výške 5,490.000, - Sk;
- ponechať ako nerozdelený zisk zostatok vo výške 15.386,71 Sk;
c) poukázanie dividendy na účet akcionárovi Mesto Prešov vo výške 6,710.000, - Sk do 30 dní od schválenia tohto uznesenia valným zhromaždením.
4. a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti Prešov REAL, s.r.o. , za rok 2004;
b) rozdelenie zisku Prešov REAL, s.r.o. , za rok 2004 vo výške 79.238,74 Sk nasledovne:
- tvorba rezervného fondu 70.000, - Sk;
- tvorba sociálneho fondu 9.238,74 Sk.
5. a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti SaZÚPC, s.r.o. , Prešov za rok 2004;
b) zúčtovať zisk spoločnosti SaZÚPC, s.r.o. , Prešov za rok 2004 vo výške 1,064.424,43 Sk na účet 428 – nerozdelený zisk z minulých rokov.
6. a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti P. H. K. Prešov, s.r.o. , za rok 2004 s výhradou;
b) zisk vo výške 1.495,53 Sk použiť na zníženie neuhradenej straty z minulých rokov.
7. ročnú účtovnú závierku spoločnosti FC TATRAN PREŠOV, a.s. , za rok 2004 s výhradou.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Jozef Baláži v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Igor Gula v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.