UZNESENIE z XX. r. z. MsZ v Prešove 30.5.2005 - č: 299/2005 k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

uznáša sa a schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Jozef Baláži v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Igor Gula v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková

presov.vadium.sk