UZNESENIE z XX. r. z. MsZ v Prešove 30.5.2005 - č: 300/2005 k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za poskytované sociálne služby, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 114/2003 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v DD, DSS pre deti a na úseku opatrovateľskej služby

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

uznáša sa a schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za poskytované sociálne služby, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 114/2003 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v DD, DSS pre deti a na úseku opatrovateľskej služby.
2. Doplnok k zriaďovateľskej listine pre Domov dôchodcov, Veselá 1, Prešov.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Jozef Baláži v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Igor Gula v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková

presov.vadium.sk