UZNESENIE z XX. r. z. MsZ v Prešove 30.5.2005 - č: 302/2005 k protestu okresného prokurátora, podaného proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 85/1999 o mestskom prepravnom poriadku pre prevádzku MHD v Prešove v znení zmien a doplnkov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
protest okresného prokurátora, podaný proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 85/1999 o mestskom prepravnom poriadku pre prevádzku MHD v Prešove v znení zmien a doplnkov;

vyhovuje
protestu okresného prokurátora, podaného proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 85/1999 o mestskom prepravnom poriadku pre prevádzku MHD v Prešove v znení zmien a doplnkov;

ukladá
Ing. Andrei Marcinkovej, vedúcej OMOaVPČ MsÚ
zosúladiť znenie predmetného všeobecne záväzného nariadenia s platnou právnou úpravou v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení;

žiada
Ing. Petra Janusa, riaditeľa DPMP, a.s.
vyhotoviť Prepravný poriadok MHD v meste Prešov do 31.5.2005;

ruší
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 85/1999 o mestskom prepravnom poriadku pre prevádzku MHD v Prešove v znení zmien a doplnkov k 31.5.2005.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Jozef Baláži v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Igor Gula v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková

presov.vadium.sk