UZNESENIE z XX. r. z. MsZ v Prešove 30.5.2005 - č: 303/2005 k správe o technickom stave prípravy výstavby priemyselných parkov v meste Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
správu o technickom stave prípravy výstavby priemyselných parkov v meste Prešov;

schvaľuje
1. Územie určené na výstavbu priemyselných parkov:
a) v lokalite Priemyselný park Grófske;
b) v lokalite Priemyselný park Prešov juh – Lominová – Široké;

žiada
Ing. Milana Benča, primátora mesta
o zabezpečenie realizácie prípravy výstavby priemyselných parkov do štádia žiadosti územného konania.

Termín: 6 mesiacov
kontrola o 3 mesiace na MsR

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Jozef Baláži v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Igor Gula v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková

presov.vadium.sk