UZNESENIE z XXI. r. z. MsZ v Prešove 18.7.2005 - č: 321/2005 k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa stanovujú ceny za nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

uznáša sa a schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov, ktorým sa stanovujú ceny za nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Štefánia Andraščíková, MPH v.r.
Ing. Stanislav Kahanec v.r.
MUDr. Vasiľ Janko v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková

presov.vadium.sk