UZNESENIE z XXI. r. z. MsZ v Prešove 18.7.2005 - č: 323/2005 k návrhu na prefinancovanie kapitálových výdavkov v objeme 6,335.405, - Sk na realizáciu rozvojového programu obce, v zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 07/2004/412 medzi Fondom národného majetku SR v zastúpení Dexia banka Slovensko, a.s. a mestom Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
návrh na prefinancovanie kapitálových výdavkov v objeme 6,335.405, - Sk na realizáciu rozvojového programu obce, v zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 07/2004/412 medzi Fondom národného majetku SR v zastúpení Dexia banka Slovensko, a.s. a mestom Prešov na tieto stavby (príloha č. 3):
- telocvičňa ZŠ Sibírska 3,585.405, - Sk 08 - 10/2005
- rekonštrukcia chodníkov Solivar 1,000.000, - Sk 08 - 10/2005
- rekonštrukcia Stavbárskej ul. 1,000.000, - Sk 09 - 10/2005
- ZUŠ M. Moyzesa, rekonštrukcia kotolne 300.000, - Sk 08 - 09/2005
- MŠ Sabinovská, rekonštrukcia strechy 150.000, - Sk 08 - 09/2005
- MŠ Zemplínska, rekonštrukcia strechy 300.000, - Sk 08 - 09/2005;

potvrdzuje, že
a) mesto nemá žiadne záväzky (dlhy) zdravotníckych zariadení voči sociálnej poisťovni po lehote splatnosti na prefinancovanie v zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 07/2004/412 (príloha č. 1);
b) mesto nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti na prefinancovanie v zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 07/2004/412 (príloha č. 2).

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Štefánia Andraščíková, MPH v.r.
Ing. Stanislav Kahanec v.r.
MUDr. Vasiľ Janko v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková

presov.vadium.sk